Villkor

Genom att använda tjänsterna på webbplatsen under domänen www.gomore.se godkänner du som användare följande villkor.

§1 Inledning

1.1 Driften av webbplatsen sköts av GoMore ApS, CVR-nr 35865497, Kompagnistræde 20C, plan 3, 1208 Köpenhamn K (härefter kallat ”GoMore”).

§2 Medlemskap

2.1 Rätten att använda de tjänster som erbjuds av GoMore beror på om användaren är en gäst eller en registrerad medlem av GoMore. Både gäster och medlemmar av GoMore avtalar samåkning med hjälp GoMores plattform. Tillträde till GoMores förmedlingsplattform för annonsering om samåkning förutsätter medlemskap i GoMore.

2.2 En medlem som skapar en annons för samåkning kallas härefter ”förare”. En medlem eller gäst som använder sig av en annons för samåkning kallas härefter ”passagerare”.

2.3 Medlemskap i GoMore etableras och är giltigt vid:

a) Medlemmens godkännande av dessa villkor för GoMore.

b) Medlemmens korrekta inmatning av medlemsinformation (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) i GoMores medlemsprofil eller upprättande av medlemskap via Facebook- profil. En medlem kan när som helst göra ändringar eller ta bor medlemsinformation under menyn ”Användarprofil”. Vid borttagning av medlemsinformation, som är en förutsättning för medlemskap i GoMore, anses medlemskapet automatiskt upphört.

2.4 Medlemmen mottar i samband med registrering en bekräftelse som skickas till medlemmens angivna e-postadress.

2.5 GoMore har rätt att utan medgivande vägra eller annullera medlemskapet utan föregående meddelande. Alla medlemmar kan säga upp sitt medlemskap utan föregående meddelande under menyn ”Mitt konto”.

2.6 När du upprättar en profil mottar du automatiskt GoMore's nyhetsbrev, som kommer skickas till den mail du registrerat till din profil.

§3 Tjänster

3.1 GoMores användare köper endast av GoMore tillgång till en förmedlingsplattform (databas). Förmedlingsplattformen innehåller och ger tillgång till en sådan information som gör det möjligt för passagerare att upprätta nödvändiga kontakter med förare som annonserar samåkningsmöjligheter, i syfte att träffa närmare avtal gällande privat samåkning.

§4 Betalning

4.1 Om inget annat anges måste användaren följa aktuella riktlinjer för prissättning av GoMore. Det är inte tillåtet att avtala andra priser som kringgår GoMore. Riktlinjerna kommer att visas automatiskt när en annons för samåkning utformas.

4.2 Förmedlingsplattformen innehåller en betalningsmodul som möjliggör onlinebetalning för samåkning mellan passagerare och förare. Vid användning av onlinebetalning reserveras motsvarande summa för samåkning på passagerarens debet- eller kreditkort när han eller hon bokar samåkning. Betalningen dras först 24 timmar efter den planerade starttiden för samåkningen. Beloppet för samåkningen överförs till förarens konto på gomore.se, varefter han eller hon kan välja att häva beloppet.

4.3 Om samåkningen inte genomförs på grund av förarens förhållanden, och om passageraren uppmärksammar GoMore om detta via webbplatsen inom mindre än 24 timmar efter starttiden för den planerade samåkningen, annulleras betalningen. Detta gäller även om passageraren avbokar samåkningen via webbplatsen senast tre timmar före avgång.

4.4 GoMore förbehåller sig rätten att genomföra betalningen trots passagerarens rättidiga invändning på bakgrund av uppgifter från föraren. Om GoMore använder denna möjlighet kommer båda parter att meddelas via e-post om detta. GoMore kan under inga omständigheter hållas ekonomiskt ansvarig för användning – eller icke-användning – av denna möjlighet.

§5 Marknadsföring

5.1 Direkt eller dold reklam, och alla andra former av marknadsföring på GoMores webbplats från användarna på egna eller andras vägnar, är inte tillåtet.

5.2 Varje handling som strider mot 5.1 anses vara en väsentlig överträdelse av avtalet mellan GoMore och användaren. GoMore förbehåller sig rätten att ta bort innehåll på webbplatsen och att vidta ytterligare rättsliga åtgärder som GoMore anser nödvändiga till följd av överträdelsen av 5.2.

§6 Användarens särskilda skyldigheter

6.1 Användaren garanterar att de uppgifter som han eller hon har uppgett är korrekta och att utlämnande av uppgifter till GoMore inte strider mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter.

6.2 Användaren garanterar att han eller hon inte vid användning av GoMores webbplats tillför straffrättsligt och kriminellt innehåll samt virusprogram och programvara som kan skada GoMores och andra användares program och hårdvara.

6.3 Användaren garanterar att han eller hon inte kommer att använda sig av uppgifter på GoMores webbplats för annat än kontakt direkt relaterad till GoMores förmedling av samåkning, däribland särskilt vid användning av e-postadresser och postadresser som användaren kan komma i besittning av via GoMores webbplats.

6.4 Användaren garanterar att han eller hon kommer att använda plattformen i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor. GoMore förbehåller sig vid misstanke om missbruk rätten att kontrollera användarens korrespondens med andra användare via plattformen och att säga upp användarens medlemskap.

§7 Ansvarsbegränsning för GoMore

7.1 GoMore är bara en mellanhand som tillhandahåller en förmedlingsplattform och påtar sig inget ansvar därutöver. Användning av GoMores förmedling av samåkning och privat biluthyrning sker därför på användarens egen risk. GoMore ansvarar inte för eventuella skador som uppstår under samåkningen eller den privata biluthyrningen. Likaså ansvarar GoMore under inga omständigheter för samåkning eller privat biluthyrning som helt eller delvis misslyckats.

7.2 Användaren samtycker till och godkänner att GoMore inte kan hållas ansvarig för andras användning eller utlämning av uppgifter på GoMores webbplats. Planering, genomförande och ansvar för samåkningen beror endast på föraren och passageraren och inte kan hållas ansvarig för användares användning av uppgifter på GoMores webbplats.

7.3 GoMores tjänst är genomförd när användaren har fått tillgång till de på GoMores webbplats tillgängliga kontaktuppgifterna, som användaren har förfrågat gällande avtal om samåkning. Om användaren använder GoMores betalningsplattform online är betaltjänsten vidare genomförd när beloppet har överförts från passageraren till föraren.

7.4. Med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, kan GoMore inte hållas ansvarig för tjänstens tillgänglighet, fel eller reducering och/eller uteblivelse av tjänstens funktionalitet, däribland virus, tekniska fel och misslyckanden.

7.5 Med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, kan GoMore inte hållas ansvarig för ekonomiska förluster och följdskador, däribland förlorad vinst eller förlust av data och information.

7.6 Med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, kan GoMore inte hållas ansvarig för innehållet på GoMores webbplats, däribland särskilt text, information eller länkar som läggs in av medlemmar i fritextfält på webbplatsen.

§8 Personuppgifter

8.1 Genom att skicka in sina uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ruttinformation är användaren införstådd med och samtycker samtidigt till att sådan information, som en nödvändig följd av GoMores affärsidé, kan bli tillgänglig för alla som använder GoMores webbplats. Detta gäller inte för bankuppgifter och liknande, som kommer att behandlas konfidentiellt.

8.2 GoMore kommer så vitt det är möjligt att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medlemmarnas angivna medlemsuppgifter inte görs tillgänglig för användarna i en vidare omfattning än vad som är en nödvändig följd av GoMores affärsidé om samåkningserbjudanden och privatbilsuthyrning. Medlemmen är införstådd med att medlemsuppgifterna används för interna, statistiska och anonyma utvärderingsändamål.

8.3 Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med denna tjänst är GoMore ApS, CVR-nr 35865497, Kompagnistræde 20C, plan 3, 1208 Köpenhamn, Danmark. Vid frågor, kommentarer och förfrågningar rörande dina personuppgifter, vänligen kontakta GoMore på support@gomore.se.

8.4 Alla uppgifter som GoMore har registerat om medlemmen finns tillgängliga under menyn ”Mitt konto”. En medlem kan när som helst göra ändringar eller ta bort medlemsinformation under menyn ”Mitt konto”. Om medlemmens personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har medlemmen även rätt att kontakta GoMore och begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

8.5 Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos GoMore, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till GoMore. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress ovan.

8.6 Dina personuppgifter sparas så länge du är medlem i GoMore. Du har rätt att avsluta medlemskapet när som helst i enlighet med § 2.3 ovan.

8.7 Se GoMores allmänna datapolicy. Du hittar villkoren her.

§9 Ångerrätt

9.1 Vid ingående av medlemskap i GoMore gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att den som är medlem i GoMore har rätt att ångra ingående av medlemskapet genom att meddela GoMore detta inom 14 dagar från det att medlemskapet ingåtts.

9.2 Om medlemmen vill ångra medlemskapet ska medlemmen, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till GoMore. Medlemmen kan använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html).

9.3 För att medlemmen ska hinna utöva sina ångerrätt i tid räcker det alltså att medlemmen sänder sitt meddelande om att medlemmen tanker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

9.4 Ångerrätt gäller inte om medlemmen uttryckligen har samtyckt till att GoMores tjänst börjar utföras och bekräftat att det inte föreligger ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

§10 Ändringar av villkor

10.1 GoMore förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, genom meddelande till medlemmarna. Vid en sådan ändring har medlem rätt att säga upp villkoren till omedelbart upphörande.

10.2 Vid ändringar av dessa villkor kommer medlemmarna att informeras om detta via e-post. Ändringarna kommer också att framgå på GoMores webbplats. Eventuella ändringar kommer att träda i kraft efter skälig tid från det att de nya villkoren publicerades.

§11 Övriga bestämmelser

11.1 Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor blir overksamma eller visar sig ogenomförbara är parterna skyldiga att vidta åtgärder som så långt som möjligt leder till samma eller motsvarande resultat.

11.2 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor inte är verksamma eller visar sig ogenomförbara påverkar det inte giltigheten för de övriga bestämmelserna.

11.3 Eventuell tvist mellan GoMore och en användare lyder under svensk lag.

Köpenhamn, januari 2014