Villkor för privat biluthyrning

Genom att använda förmedlingsplattformen för privat uthyrning ("Plattformen") på webbplatsen gomore.se accepterar du som bilägare/hyrestagare följande villkor.


§ 1 Inledning

1.1 Drift av plattformen hanteras av GoMore Sverige, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 63 Stockholm (härefter kallad “GoMore”).

1.2 Plattformen är ett tillägg för de samåkning och leasing som erbjuds via gomore.se. Det är en förutsättning för att använda plattformen att du har skapat en profil och är medlem i GoMore. De generella villkoren för användning av hemsidan och medlemskap hittar du här.

1.3 En medlem som skapar en annons för biluthyrning kallas hädanefter "bilägare". En medlem som använder en annons för hyra av bil kallas hädanefter "hyrestagare".

1.4 Fordonet får användas i affärsmässigt syfte i samband med transport till och från arbete, möten, mässor osv. Fordonet får dock inte användas i affärsmässigt syfte om fordonet utgör en central del av verksamheten såsom exempelvis taxi, transportverksamhet eller liknande.

1.5 Bilägaren ska se till att det finns ett informationshäfte (härefter kallat "Informationshäftet") i bilen vid start av hyresperioden. Det är hyrestagarens ansvar att se till att Informationshäftet finns i bilen under hela hyresperioden samt efter att hyresperioden avslutats. Informationshäftet innehåller all nödvändig information vid eventuell skada. Informationshäftet skrivs ut av ägaren via dennes bilöversikt på gomore.se. Hyreskontraktet (härefter kallat ”Hyreskontrakt”) används för att registrera antal körda kilometer, bränslenivå, kända skador sedan tidigare samt annan information som är relevant för parternas hyresavtal. Hyreskontraktet skrivs ut via gomore.se av bilägare eller finns tillgängligt i GoMore’s app på bilägarens telefon. Antingen hyreskontrakt via pappersversion eller via app, ska registreras av bilägare och hyrestagare vid bokning.


§ 2 Tjänster

2.1 GoMores medlemmar förvärvar enbart tillgång till en förmedlingsplattform (databas) av GoMore. Plattformen innehåller och ger tillgång till information som gör det möjligt för bilägare att etablera läglig kontakt med hyrestagare när annons har skapats, med hänsyn att komma överens om avtal för eventuell biluthyrning.


§ 3 Försäkring och försäkringskrav

3.1 Alla bilar som hyrs ut via plattformen omfattas av en helförsäkring som GoMore har utvecklat i samarbete med Moderna Försäkringar. Se närmare detaljer i punkt 3.5.

3.2 Krav för bil:

3.2.1 För att omfattas av försäkringsskyddet måste alla bilar uppfylla följande krav: * Bilen ska vara privatägd och registrerad för privat persontransport. * Bilen får inte, varken på heltid eller på deltid, användas för affärsändamål såsom, men ej begränsat till, varu- och godstransporter. * Bilen ska på förhand ha en gällande helförsäkring i ett offentligt registrerat försäkringsbolag (Trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti. * Bilen får inte ha en totalvikt på över 3 500 kg (motsvarande gränsen för B-körkort). * Bilens nyvärde får inte överstiga 1 milj. kr. * Bilens totala körsträcka får inte överstiga 250 000 kilometer. * Bilen får inte vara äldre än 15 år räknat från första registreringdatum.

3.3 Krav för hyrestagare:

3.3.1 För att uppfylla försäkringskraven krävs det att hyrestagaren har giltigt körkort i EU, är minst 23 år gammal och har haft körkort i minst tre år. Hyrestagaren måste kunna intyga att dessa krav är uppfyllda vid starttiden för hyresperioden genom att redovisa giltigt körkort till bilägaren.

3.3.2 Hyrestagaren ska vid bokning av hyrbil bekräfta sin identitet genom att ladda upp bild av sitt körkort plus ytterligare ID-dokument så som pass. GoMore förbehåller sig även rätten att göra en kreditcheck via Bisnode. Bilder av körkort, pass och kreditinformation godkänns manuellt av GoMore och bevaras i 365 dagar efter det att hyresavtalet är avslutat, varefter de tas bort. Endast hyrestagaren får köra bilen under hyresperioden om ingen extra förare angivits vid bokning.

3.4 Om ovanstående försäkringskrav ej uppfylls får inte avtal om biluthyrning ingås. I övrigt får parter ej ingå avtal angående hyran under uthyrningsperioden som medför att försäkringsskyddet förfaller.

3.5 Både bilägare och hyrestagare bör granska villkoren för försäkring, som kan läsas i sin helhet här, innan avtal om biluthyrning ingås. Generell information är dock:

 • att försäkringen endast gäller under hyresperioden som definieras i hyreskontraktet och hyresöversikten.
 • att försäkringen endast omfattar användningen av bilen i Sverige om inte hyrestagare vid bokning eller innan hämtning av bilen har bokat körning i utlandet. Detta ska kunna uppvisas antingen på bokning eller via dokumentation från GoMore Support.
 • att försäkringen har samma fasta pris, oavsett vilka skador som kan uppstå
 • att mekanisk skada inte täcks, inklusive felaktig tankning och skador som orsakats av att köra med för lite vatten eller olja
 • att hyrestagaren ska betala självrisk i händelse av skada under hyresperioden
 • att självrisken för trafikansvar- och kaskoskador är 5 500kr per skadetillfälle. 1 500 kr i det tillfälle självriskreducering köpts till innan hyresperioden startar. reparation av stenskott i vindrutan är gratis, men vid tillfälle av krav för utbyte av vindrutan debiteras självrisk
 • att bilstöld av tredje part (ej hyrestagaren) omfattas av försäkringen
 • att även förlust, definierat som att hyrestagaren inte har återlämnat bilen inom 28 dagar efter avtalat återlämningsdatum, omfattas. Dock är hyrestagarens självrisk vid förlust 5% av bilens handelsvärde (dock minimum 10.000 kr.)
 • att omfattning av förlust kan återkallas om bilägaren har överlämnat bilens registreringsbevis till hyrestagaren (registreringsbeviset bör därför avlägsnas ur bilen vid uthyrning)
 • att försäkringen omfattar Moderna Försäkringars Vägassistans, levererat av Viking.

3.6 GoMore anses vara försäkringsagenter för Moderna Försäkringar. GoMore mottar endast provision vid de tillfällen en bokning har extra tillägg, så som extra chaufför, reducerad självrisk eller körning i utlandet, samt ersättning för direkta kostnader och administration.


§ 4 Betalning

4.1 Om inget annat anges, ska medlemmarna följa de aktuella riktlinjerna för prissättning på plattformen. Det är inte tillåtet att avtala andra priser som kringgår GoMore’s villkor.

4.2 Alla betalningar mellan bilägaren och hyrestagaren ska göras via plattformens onlinebetalningssystem. Betalningssystemet fungerar på så sätt att det överenskomna beloppet, inklusive försäkring- och administrationsavgift, reserveras på hyrestagarens debit- eller kreditkort när hyrestagaren skickar en hyresförfrågan. Betalning sker först 24 timmar efter avslutad hyresperiod. Om hyresperioden varar längre än 14 dagar förbehåller sig dock GoMore rätten att dra en proportionerlig betalning var 14:e dag. Det överenskomna beloppet, exklusive försäkring och administrationsavgift, överförs till bilägarens GoMore-konto, varefter han eller hon kan välja att betala ut beloppet till sitt ordinära konto, se dock § 4.3.

4.3 För att plattformen ska finnas tillgänglig och vara fungerande tar GoMore en serviceavgift av priset för varje biluthyrning. Serviceavgiften visas alltid på hemsidan och dras automatiskt från hyrespriset.

4.4 Båda parter har möjlighet att avboka hyran fram till 3 timmar före starttiden av hyresperioden med hjälp av avbokningsfunktionen på plattformen. Om detta följs behöver varken bilägaren eller hyrestagaren betala något.

4.5 Om hyrestagaren avbokar mindre än 3 timmar före starttiden av hyresperioden eller om biluthyrningen inte genomföras på grund av hyrestagarens handling, t.ex. om hyrestagaren inte dyker upp eller inte kan framvisa giltigt körkort, ska hyrestagaren betala hela hyrespriset inklusive service-, försäkring- och administrationsavgift.

4.6 Om bilägaren avbokar uthyrningen mindre än 3 timmar före starttiden av hyresperioden, eller om uthyrningen inte kan genomföras på grund av bilägarens omständigheter, t.ex. om bilägaren ej dyker upp för överlämning av nycklar eller om bilen inte uppfyller minimikraven, ska bilägaren betala service-, försäkring- och administrationsavgift. Hyrestagaren har dock inte rätt till ersättning.

4.7 Vid tillfälle av icke-genomförd biluthyrning som resultat av bilägaren omständigheter ska hyrestagaren meddela GoMore, senast 12 timmar efter utsatt starttid. GoMore förbehåller sig rätten att genomföra full hyresbetalning trots hyresgästens meddelande i rätt tid grundat på information som erhålls från bilägaren. Om GoMore tar detta alternativ i bruk kommer båda parter att meddelas via e-post. GoMore kan under inga omständigheter hållas ekonomiskt ansvarig för bruk av - eller icke-bruk - av denna möjlighet.

4.8 Om ovanstående riktlinjer för betalning inte följs kan GoMore välja att låta försäkringsskyddet förfalla.


§ 5 Bränsle och körsträcka

5.1 Om inte annat har avtalats ska hyrestagaren lämna tillbaka bilen med samma mängd bränsle som vid starten av uthyrningen. För att kontrollera detta, bör mängden bränsle i bränsletanken noteras i Hyreskontraktet vid start- och slut av hyresperioden.

5.2 Bilens aktuella kilometerantal ska även anges i Hyreskontraktet vid hyresperiodens början och slut.

5.3 Det är parternas eget ansvar att själva att kompensera differensen om bilen återlämnas med mer eller mindre bränsle eller det körda kilometerantalet är större än det överenskomna. GoMore kan inte hållas ansvarig för eventuella avvikelser och debiterar alltid full betalning, oavsett mängden bränsle och körsträcka.

5.3 Genom att anävnda hyreskontraktet via GoMore's app: lämnas bilen tillbaka med fler km än de som är inkluderat i hyresförhållandet, eller om det saknas drivmedel, vill hyrestagare automatiskt bli belastad för betalning. Priset för extra km baseras på priset för fler km som står angivet i bokningen. Priset för drivmedel ska bilägare och hyrestagare själva komma överens om. Förekommer det andra kostnader i samband med uthyrningen, så som trängselskatt, ska detta anges som extra kostnader vid återlämning av bilen, för att automatiskt dras från hyrestagares betalningskort. Av säkerhetsskäl kan GoMore automatiskt endast hantera extra kostnader upp till SEK 1500. I tillfällen extra kostnader är mer än det, ska bilägare och hyrestagare lösa betalningen separat, alternativt kontakta GoMore för manuell hantering.

Lämnas bilen tillbaka med mer drivmedel eller mindre antal km än det som var inkluderat i bokningen återbetalas inte detta till hyrestagare. GoMore hjälper till att hantera extra kostnader, men står inte ansvarig för kostnaden. Det samma gäller för problem med betalningskort eller vid tekniska problem gällande betalning.


§ 6 Krav på avtal mellan bilägare och hyrestagare

6.1 Bilägaren är fri att fastställa villkoren i hyresavtalet via sin annons på plattformen. Bilägaren kan dock inte ge hyrestagaren tillåtelse att använda bilen på ett sätt som kan orsaka att försäkringsskyddet påverkas.

6.2 Dessutom ingår följande obligatoriska villkor i hyresavtalet:

6.2.1 Bilägaren ska garantera att bilen är i gott skick och att den uppfyller alla rättsliga krav vad gäller säkerhet etc. Hyrestagaren ska inneha behörighet för att hyra bil enligt bestämmelserna i hyresavtalet.

6.2.2 Bilägaren är skyldig att kontrollera att hyrestagaren är i besittning av ett giltigt körkort samt att hyrestagaren har behörighet för att köra den typ av bil som uthyres. Bilägaren måste även försäkra att hyrestagaren, utifrån en första bedömning, kan hantera bilen på ett ansvarsfullt sätt, såsom att hyrestagaren inte framstår som påverkad av alkohol, medicin eller droger.

6.2.3 Hyrestagaren ska vid upphämtning av bil se till att undersöka bromsar, olja, vatten, styrningssystem, signalanordningar och strålkastare. Hyrestagaren är ansvarig för att försäkra att bilen alltid är fylld med tillräckligt mycket olja och vatten under hyresperioden.

6.2.4 Skador och repor som är kända sedan innan ska finnas nedskrivna i bilens Hyreskontrakt innan bilen överlämnas till hyrestagaren. Vid ett hyreskontrakt i pappersformat, ska hyreskontraktet förbli i bilen under hela uthyrningsperioden.

6.2.5 Hyrestagaren är ansvarig för eventuella skador på bilen under hela hyresperioden, inklusive förlust av bil eller oavsiktliga skador, om inte hyrestagaren kan bevisa att skadan redan fanns vid hyresperiodens start. Om det råder tvivel om huruvida en skada på bilen har uppstått under hyrestagarens förvar, hänvisas det till hyreskontraktet. Hyrestagaren är inte ansvarig för eventuell ökad försäkringspremie för bilägaren eller förlust av status som "elitförare" eller liknande.

6.2.6 Om inte annat avtalats ska hyrestagaren återlämna bilen i samma skick som när den hämtades. Det förutsätts i detta sammanhang att bilen i början av hyresperioden har varit rengjord och i någorlunda gott skick i förhållande till ålder och kilometerantal.

6.2.7 Bilägaren är ansvarig för att inspektera bilen för att identifiera eventuella inre och yttre skador vid återlämning. Det är bilägarens ansvar att nykomna skador vid inspektionen läggs till som nya i Hyreskontraktet och att både bilägaren och hyrestagaren skriver under dokumentet. Därutöver rekommenderas att skador fotograferas som bevis omedelbart efter skadan inträffat eller vid bilens återlämning. Om det under hyrestiden uppstår maskinskador på den hyrda bilen, ersätter bilägaren den resterande hyran och resterande km. exklusive avgifter till hyrestagaren inom 8 dagar.

6.2.8 Om bilen inte kan köra eller får en skada som kräver reparation av bilen innan vidare körning ska hyrestagaren kontakta Moderna försäkringars vägassistans, levererat av Viking. Om skadan inte kan repareras på plats, levereras bilen till närmaste verkstad av Viking. Hyrestagaren måste omedelbart kontakta bilägaren och skadan ska genast rapporteras till Moderna Försäkringar via skadelänk på GoMores hemsida. Reparation av bilen i verkstaden kan starta efter att utvärdering av en värderingsman från Moderna Försäkringar har genomförts. Vid tillfälle av skador som inte täcks av försäkringen täcks utgifter för vägassistans och reparation av antingen bilägaren eller hyrestagaren beroende på vem som står som ansvarig för skadan. Bilägaren står för beslut om reparation för skador som inte täcks av försäkringen, men i de tillfällen då hyrestagaren är ersättningsansvarig är bilägaren skyldig att hitta en prisvärd och konkurrenskraftig reparationslösning.

6.2.9 Hyrestagaren är ansvarig för, och måste betala för bränsleförbruk, eventuella färjebiljetter och broavgifter etc. under hyresperioden. Hyrestagaren måste betala alla böter och avgifter som påläggs bilen, inklusive trafikförseelser och olaglig parkering, med undantag för de fall där bilägaren står i skuld.

6.2.10 GoMore förbehåller sig rätten att debitera upp till 5 500 kr. från hyrestagarens betalkort för att täcka eventuella skador som orsakats av hyrestagaren. Om flera skador har inträffat kan GoMore debitera upp till 5 500 kr. per skada. GoMore kan även höja beloppet för att täcka eventuella böter och avgifter som bilen har erhållit under hyresperioden och för att täcka kostnader som följd av hyrestagarens misskötsel av bil eller hyresavtal.

6.2.11 GoMore förbehåller sig rätten att förlänga en uthyrningsperiod på hyrestagarens vägnar med tillhörande kostnader för hyrestagaren om hyrestagaren inte återlämnar bilen i tid.


§ 7 Marknadsföring

7.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för marknadsföring som gäller på webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.


§ 8 Användarnas specifika skyldigheter

8.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för användarens skyldigheter som gäller på webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.


§ 9 Ansvarsfriskrivning för GoMore

9.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för ansvarsfriskrivning som gäller för användning av webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.

9.2 Specifikt för biluthyrning är

 • att GoMore inte ansvarar för eventuella skador före, under och efter hyresperioden
 • att GoMore under inga omständigheter är ansvariga för biluthyrning som har misslyckats helt eller delvis
 • att planering, genomförande och ansvar för biluthyrningen endast är upp till bilägare och hyrestagare
 • att GoMores skyldigheter är slutförda när beloppet överförs från hyrestagaren till bilägarens GoMore-konto att bilägaren/hyrestagaren inte kan väcka åtal mot GoMore som följd av underlåtelse att uppfylla försäkringskrav i § 3

9.3 Det understryks att bilägaren och hyrestagaren enbart kan avtala privat (icke-affärsmässig) biluthyrning. GoMore är under alla omständigheter inte ansvarig för eventuella skattekonsekvenser av hyresavtalet och tar härmed inte på sig några förpliktelser eller något ansvar i samband med det. Kom ihåg att din inkomst är skattepliktig. Läs mer om GoMore och skatt här.


§ 10 Personuppgifter

10.1 De allmänna villkoren för användning av hemsida, medlemskap och samåknings bestämmelser om personuppgifter gäller för användning av webbplatsen gomore.se och behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar villkoren här.

10.2 GoMore lagrar information om bilen, bilägaren och hyrestagaren (samt eventuella medchaufförer), som är nödvändiga för att ingå i hyresavtalet, samt för att kunna erbjuda försäkringsskydd vilket inkluderar, men är ej begränsat till, namn, adress, födelsedatum, körkortsnummer och registreringsnummer. GoMore vidarebefordrar information till försäkringsbolaget i den mån det är nödvändigt för försäkringsskydd.


§ 11 Ändring av villkor

11.1 GoMore förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, genom att meddelande dig. Vid en sådan ändring har du rätt att säga upp villkoren till omedelbart upphörande.

11.2 I händelse av ändringar av dessa villkor, kommer du att informeras via e-post.


§ 12 Övriga bestämmelser

12.1 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor blir inaktuella eller visar sig ogenomförliga är parterna skyldiga att vidta åtgärder som i så stor utsträckning som möjligt leder till samma eller liknande resultat.

12.2 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor blir inaktuella eller visar sig ogenomförliga påverkas inte giltigheten av återstående bestämmelser i villkoren.

12.3 Om det förekommer motstridiga bestämmelser i dessa villkor och de allmänna villkoren för användning av hemsida, medlemskap och samåkning gäller dessa villkor före de allmänna villkoren för användning av hemsida, medlemskap och samåkning.

12.4 Tvist mellan GoMore och medlem avgörs av svensk lag.