Villkor för privat biluthyrning

Genom att använda förmedlingsplattformen för privat uthyrning på webbplatsen gomore.se (“Plattformen”) accepterar du som Bilägare/Hyrestagare följande villkor.


§ 1 Inledning

1.1 Drift av Plattformen hanteras av GoMore ApS, CVR-nr. 35865397, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (hädanefter "GoMore").

1.2 Plattformen är ett tillägg för de biluthyrnings- och leasingtjänster som erbjuds via gomore.se. För att använda Plattformen är det en förutsättning att du har skapat en profil och är medlem i GoMore samt att du därigenom har accepterat GoMore’s generella villkor. De generella villkoren hittar du här.

1.3 En medlem som skapar en annons för biluthyrning kallas hädanefter "Bilägare". En medlem som hyr en bil via Plattformen kallas hädanefter "Hyrestagare". Den bil som hyrs ut kallas hädanefter “Bilen”. När Bilägaren hyr ut Bilen till Hyrestagaren ingås ett separat hyresavtal mellan Bilägaren och Hyrestagaren (“Hyreskontraktet”). GoMore är inte part inom Hyreskontraktet och GoMore’s ansvar relaterat till Plattformen samt GoMore’s tjänster är begränsat till vad som följer i dessa villkor och i de generella villkoren.

1.4 Bilen får användas i samband med transport till och från arbete, möten, mässor osv. Utöver detta får Bilen inte användas i affärsmässigt syfte under uthyrningsperioden. Det gäller verksamheter där Bilen utgör en central del av verksamheten såsom exempelvis taxi, transportverksamhet eller liknande.

1.5 För att påbörja en uthyrning ska Hyreskontraktet signeras av Bilägaren och Hyrestagaren enligt 1.6 nedan.

1.6 Hyreskontraktet används för att registrera antal körda kilometer, bränslenivå, kända skador sedan tidigare samt annan information som är relevant för parternas hyresavtal. Hyreskontraktet finns tillgängligt i GoMore’s app på Bilägarens telefon. Hyreskontraktet ska registreras och signeras av Bilägare och Hyrestagare vid upphämtning och återlämning av bil. I samband med att Hyreskontraktet signeras, är det Bilägarens ansvar att kontrollera Hyrestagarens identitet samt verifiera dennes körkortsdetaljer så som utfärdandedatum och körkortsnummer enligt information som visas i Hyreskontraktet i appen.

Vid uthyrning via GoMore Nyckelfri ska Hyreskontrakt ifyllas via Hyrestagarens telefon.

1.7 GoMore förmedlar endast Hyreskontraktet via Plattformen och kan inte hållas ansvarig mot Bilägaren eller Hyrestagaren för eventuella brister, vare sig i Hyreskontraktet eller för att detta ingås på korrekt sätt.


§ 2 Tjänster

2.1 GoMore’s medlemmar förvärvar enbart tillgång till Plattformen. Plattformen innehåller och ger tillgång till information som gör det möjligt för Bilägare respektive Hyrestagare att etablera kontakt med motpart i syfte att komma överens om avtal för eventuell biluthyrning via GoMore. För mer information om Plattformen och villkoren för dessa, vänligen se GoMores generella villkor här


§ 3 Försäkring och krav för uthyrning

3.1 Alla bilar som uppfyller Omocoms krav och som hyrs ut via Plattformen omfattas av en helförsäkring som GoMore har utvecklat i samarbete med Omocom (hädanefter kallat “Försäkringen”). Se närmare detaljer i punkt 3.5 samt försäkringsvillkoren här.

3.2 Krav på Bilen

3.2.1 För att omfattas av GoMore’s försäkringsskydd måste Bilen uppfylla de krav som ställs av Omocom. Sammanfattningsvis, men inte uteslutande, gäller att:

 • Bilen ska vara privatägd eller leasad via GoMore Leasing och registrerad som personbil, lätt lastbil, husbil eller skåpbil. Bilar som privatleasas via annan aktör får hyras ut så vida bilmodellen ej erbjuds via GoMore Leasing.
 • Bilen ska på förhand samt under uthyrningen ha en gällande halvförsäkring i ett offentligt registrerat försäkringsbolag (trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring).
 • Bilen får inte ha en totalvikt på över 3 500 kg (motsvarande gränsen för B-körkort).
 • Bilens marknadsvärde får inte överstiga 1 miljon kronor.
 • Om Bilens marknadsvärde överstiger 800 000 kronor samt är yngre än 5 år gammal ansvarar Bilägaren för att Bilen innehar en aktiv GPS under hela uthyrningsperioden.
 • Bilens totala körsträcka får inte överstiga 300 000 kilometer.
 • Bilen får inte vara äldre än 15 år räknat från Bilens första registreringsår.
 • Vid GoMore Nyckelfri gäller särskilda krav (se 3.2.5).

3.2.2 För bilar vars Bilägare har accepterat att de får köras i utlandet gäller även följande:

 • Bilens registreringsbevis del 1 ska finnas i Bilen.
 • Bilens registreringsbevis del 2 får inte under några omständigheter finnas i Bilen.
 • Hyrestagaren ansvarar för att utlandstillägg har köpt till i bokningen innan uthyrningen påbörjas.

3.2.3 För alla företagsägda och/eller företagsregistrerade bilar som hyrs på GoMore gäller att alla hyror måste täckas av Bilägarens uthyrningsförsäkring via Bilägarens försäkringsbolag. Bilägarens hyresförsäkring måste som minimum ha motsvarande täckning som GoMore's nuvarande försäkring via Omocom för privat biluthyrning. Det är inklusive, men inte begränsat till, fullt ansvar och kaskoförsäkring, samt vägassistans och en högsta självrisk på 10 000 SEK per skada. Vägassistans måste tillhandahållas gratis och vara tillgänglig dygnet runt. Ett företagsregistrerat fordon definieras som ett fordon som 1) ägs av ett företag och/eller 2) som inte är registrerat för privat persontransport eller godstransport privat.

 • Bilen ska på förhand minst ha en gällande halvförsäkring i ett offentligt registrerat försäkringsbolag (trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring).
 • Bilen får inte ha en totalvikt på över 3 500 kg (motsvarande gränsen för B-körkort).
 • Bilens marknadsvärde får inte överstiga 1 miljon kronor.
 • Bilen får inte vara äldre än 18 år.
 • Bilens totala körsträcka får inte överstiga 350 000 kilometer (för privatägda bilar gäller 300 000).
 • Bilen får inte vara äldre än 18 år räknat från första registreringsår.
 • Vid skadetillfälle får självrisk inte uppgå till mer än 10 000 kronor per skadetillfälle.

Vid skadetillfälle ansvarar inte GoMore för eventuell skadeprocess, val av verkstad eller liknande val av reparation som görs av Bilägaren. GoMore kan medla mellan Bilägare och Hyrestagare men Bilägare ansvarar för vidare hantering av skada med Bilägarens egna försäkringsbolag. Bilägaren uppmanas även att notera att vid fall då Bilägaren ansvarar för försäkring gäller ej vägassistansförsäkring via Försäkringen.

GoMore innehar ett tillstånd, enligt lagen om biluthyrning (1998:492), för att yrkesmässigt hyra ut personbilar och andra fordon för att kunna bedriva uthyrningsverksamhet i form av förmedlingsplattform. I det fall en Bilägare, genom att använda sig av GoMore's förmedlingstjänst, bedriver uthyrningsrörelse som kan betraktas som yrkesmässig uthyrningsverksamhet, åtar sig Bilägaren, genom att acceptera dessa villkor, att vid behov själv ansöka om tillstånd enligt ovan nämnda lag och att hålla GoMore skadelös för eventuella skador eller ansvar som kan tänkas uppstå om en uthyrning sker utan att en Bilägare har de nödvändiga tillstånd som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning.

All skatterapportering av både privat och kommersiell användning av företagsregistrerade och privatägda fordon vid hyra på GoMore är Bilägarens ansvar. Under inga omständigheter är GoMore ansvarig för några skattekonsekvenser av hyran och tar inget ansvar i samband med detta.

3.2.4 GoMore har rätt att inaktivera, ändra, radera, eller blockera en Bilägares bilannons när som helst utan att uppge skäl för detta. Det innefattar även att GoMore kan avboka, ändra samt neka befintliga och kommande bokningar.

3.2.5 Bilägare på plattformen får inte ta ut egna avgifter.

3.2.6 Vid uthyrning av bil via GoMore Nyckelfri måste Bilen och Bilägare även uppfylla följande krav för uthyrning med nyckelfri teknologi:

 • Bilägare måste ha tillgång till två uppsättningar av nyckel till Bilen.
 • Att Bilen är parkerad på en allmänt tillgänglig plats med tillförlitlig mobiltäckning.
 • Att Bilägaren har testat att startspärren fungerar (för de bilar det gäller) korrekt och att bilen inte kan startas med nyckeln när den är låst med GoMore-appen. När GoMore Nyckelfri aktiveras på Bilägarens profil bekräftar Bilägaren att startspärren fungerar som avsett.
 • Särskilda villkor för Tesla: Att Bilägaren har aktiverat en PIN-kod som Hyrestagaren måste använda för att starta bilen under uthyrningen. Teslabilar med GoMore Nyckelfri kan inte hyras ut på GoMore utan PIN-kod. När GoMore Nyckelfri aktiveras på Bilägarens profil bekräftar Bilägaren att startspärren fungerar som avsett.
 • Att Bilägaren ansvarar för att testa startspärren löpande och att Bilägaren vid eventuella oegentligheter måste säkra bilen och omedelbart kontakta GoMore för att få den lagad.
 • Att Bilägaren alltid ansvarar för att låsa bilen via GoMore-appen före en nyckelfri uthyrning och kontrollera att dörrarna är korrekt låsta.

Läs fullständiga villkor för GoMore Nyckelfri här.

3.3 Krav på Hyrestagaren:

3.3.1 För att få hyra bil via GoMore måste Hyrestagaren ha ett giltigt körkort för körning i Sverige, vara minst 21 år gammal och ha haft körkort i minst ett års tid. För premiumbilar (angivet av GoMore) måste hyrestagare vara 25 år och ha haft körkort i minst ett års tid. Hyrestagaren måste kunna intyga att dessa krav är uppfyllda vid starttiden för hyresperioden genom att redovisa giltigt körkort till Bilägaren, samt att de uppgifter som är registrerade i Hyrestagarens profil via GoMore överensstämmer med körkortsinformationen. Hyrestagaren ansvarar alltid för att ens körkort, samt eventuell extraförares körkort, är giltigt för körning under hyresperioden.

3.3.2 Hyrestagaren ska inför sin första hyresperiod kunna verifiera sin identitet, antingen via Mobilt BankID eller genom uppvisande av internationellt ID samt körkort. För samtliga Hyrestagare genomförs även en kreditupplysning samt bakgrundskontroll där GoMore har rätt att neka Hyrestagare som har för låg betalningsförmåga, förekommer i brottmål, registrerade betalningsanmärkningar eller av annan anledning utan att uppge orsak. Bilder på körkort, eventuellt pass eller annan ID-handling samt ytterligare dokument raderas efter 365 dagar.

3.3.3 Endast Hyrestagare, alternativt extraförare som lagts till i bokningen, får köra Bilen. Om annan person än Hyrestagaren ska köra bilen måste denna lagts till som extra förare i bokningen för att uthyrningsförsäkringen ska vara giltig. En person som tidigare har ansökt om att bli godkänd som hyrestagare på GoMore och har fått avslag på sin ansökan får inte läggas till som extraförare eller köra bilen. Om en person som tidigare har fått sitt godkännande som hyrestagare nekat ändå kör bilen kan försäkringsskyddet tas bort och den primära Hyrestagaren som angetts i hyresavtalet kommer att hållas fullt ansvarig för eventuella förluster i samband med skador på bilen, ärendehantering eller liknande. Vidare förbehåller sig GoMore rätten att debitera Hyrestagaren en administrationsavgift på 7 500 kr. Endast den primära Hyrestagaren får hämta och lämna bilen. Den extra föraren får således inte göra detta. Hyrestagaren bär det fulla ansvaret för bilen vid alla tidpunkter och under hela hyresperioden.

3.3.4. För Hyrestagare under 23 år tillkommer en extra bokningsavgift vid bokning av hyrbil. Denna inkluderas i service- och försäkringskostnader.

3.4 Om ovanstående försäkringskrav ej uppfylls får inte avtal om biluthyrning ingås. I övrigt får parter ej ingå avtal angående hyran under uthyrningsperioden som medför att försäkringsskyddet förfaller.

3.5 Både Bilägare och Hyrestagare bör granska villkoren för Försäkringen, som kan läsas i sin helhet här, innan avtal om biluthyrning ingås. Generell information för uthyrning av privatägd bil är dock:

 • att Försäkringen endast gäller under hyresperioden som definieras i Hyreskontraktet och hyresöversikten.
 • att Försäkringen endast omfattar användningen av Bilen i Sverige om inte Hyrestagare vid bokning eller innan hämtning av Bilen har bokat körning i utlandet. Detta ska kunna uppvisas antingen i bokning eller via dokumentation från GoMore Support.
 • att Försäkringen har samma fasta pris, oavsett vilka skador som kan uppstå.
 • att mekanisk skada inte täcks, inklusive skador som orsakats av att hyrestagaren agerat oaktsamt såsom att köra med för lite vatten eller olja.
 • att Hyrestagaren ska betala självrisk i händelse av skada under hyresperioden.
 • att självrisken är 10 000 kr per skadetillfälle och fordon. Vid det tillfälle självriskreducering köpts till innan hyresperioden startar uppgår självrisken till 3 500 kr per skadetillfälle och fordon. Vid skada på annat fordon där Hyrestagare är vållande kan eventuell självrisk från Bilägarens egna trafikförsäkring tillkomma. Självrisken varierar beroende på Bilägarens försäkringsbolag men uppgår vanligtvis till 1 000 kr.
 • att reparation av stenskott i vindrutan är gratis, men vid tillfälle av byte av vindrutan tillkommer självrisk utifrån vald självrisknivå
 • att Bilägaren har max 30 dagar för att kunna åtgärda eventuellt stenskott efter tidspunkten som uthyrningen avslutas enligt bokningen. Om lagning ej skett inom denna tidsram upphör försäkringen att ersätta denna skada.
 • att bilstöld av tredje part (ej Hyrestagaren) omfattas av Försäkringen.
 • att även förlust, definierat som att Hyrestagaren inte har återlämnat Bilen inom 30 dagar efter avtalat återlämningsdatum, omfattas så länge det gjorts en polisanmälan.
 • att omfattning av förlust kan återkallas om Bilägaren har överlämnat Bilens registreringsbevis del 2 till Hyrestagaren (registreringsbevis del 2 bör därför avlägsnas ur Bilen vid uthyrning).
 • att Försäkringen inkluderar Omocoms vägassistans, levererat av Redgo.

3.6 GoMore anses vara försäkringsförmedlare för Omocom. GoMore mottar endast provision vid de tillfällen en bokning har extra tillägg, så som extraförare, reducerad självrisk eller körning i utlandet, samt ersättning för direkta kostnader och administration.

3.7 Om inget annat anges ska medlemmarna följa de aktuella riktlinjerna för prissättning på Plattformen. Det är inte tillåtet att avtala andra priser som kringgår GoMore’s villkor.


§ 4 Betalning

4.1 Alla betalningar mellan Bilägaren och Hyrestagaren ska göras via Plattformens onlinebetalningssystem. Betalningssystemet fungerar på så sätt att det överenskomna beloppet, inklusive försäkrings- och administrationsavgift, debiteras Hyrestagarens debit- eller kreditkort när Bilägaren accepterar Hyrestagarens bokningsförfrågan. Betalningen av bokningen, exklusive eventuell betalning för extrakostnader, överförs till Bilägarens GoMore-saldo 24 timmar efter avslutad hyresperiod enligt bokningen. Betalningen av eventuella extrakostnader överförs till Bilägaren fyra dagar efter avslutad hyresperiod ifall dessa kan debiteras på Hyrestagarens betalkort. Om extrakostnader inte kan debiteras på Hyrestagarens betalkort fakturerar GoMore Hyrestagaren och överför betalningen av extrakostnaderna till Bilägaren när Hyrestagaren har betalat.

4.2 För att Plattformen ska finnas tillgänglig och vara fungerande tar GoMore ut en serviceavgift för varje biluthyrning. Serviceavgiften visas alltid i bokningsöversikten och adderas automatiskt på hyrespriset.

4.3 Båda parter kan avboka hyresperioden med hjälp av avbokningsfunktionen på Plattformen. Se avgifter och regler för avbokning under §5.

4.4 Vid tillfälle av ej genomförd biluthyrning som resultat av Hyrestagarens omständigheter ska Hyrestagaren meddela GoMore senast 12 timmar efter utsatt starttid. GoMore förbehåller sig rätten att genomföra full hyresbetalning trots Hyrestagarens meddelande i rätt tid. GoMore kan under inga omständigheter hållas ekonomiskt ansvarig för bruk av, eller icke bruk av, detta alternativ.

4.5 Om ovanstående riktlinjer för betalning inte följs kan GoMore välja att låta försäkringsskyddet förfalla.

4.6 Du godkänner att GoMore använder lagrade betalningsuppgifter för bokningar, serviceavgifter, depositioner, extra kostnader som uppstår under hyresperioden, hanteringsavgifter, ärendekostnader och relaterade administrativa avgifter. GoMore förbehåller sig också rätten att behålla en del av eller hela depositionen för att betala för extra kostnader som uppstår under hyresperioden.


§ 5 Regler för avbokning

5.1 Hyrestagare eller Bilägare kan avboka en bekräftad bokning innan hyresperiodens start genom att klicka på knappen “Avboka hyra” via appen eller hemsidan. Den som avbokar kan komma att belastas med en avbokningsavgift beroende på hur nära inpå hyresperiodens start som avbokningen görs. Avbokningsavgiften går till motparten i transaktionen.

5.2 Om Hyrestagare avbokar en bekräftad bokning gäller följande avbokningsavgifter. Bilägaren mottar avbokningsavgiften som kompensation (exkl. serviceavgift).

 • Mer än 48 timmar innan hyresperioden börjar: Hyrestagare betalar ingen avbokningsavgift.
 • 24-48 timmar innan hyresperioden börjar: Hyrestagare betalar 25% av bokningens totala pris i avbokningsavgift.
 • 3-24 timmar innan hyresperioden börjar eller om Hyrestagare betalar 40 % av bokningens totala pris.
 • Mindre än 3 timmar till hyresperioden börjar eller om hyrestagare inte dyker upp: Hyrestagaren betalar bokningens totala pris.

5.3 Om Bilägare avbokar en bekräftad bokning gäller följande avbokningsavgifter. Hyrestagaren mottar avbokningsavgiften som kompensation i form av GoMore Poäng som kan användas till att boka en annan bil.

 • Mer än 48 timmar innan hyresperioden börjar: Bilägare betalar 75 kr, Hyrestagare mottar 75 GoMore Poäng samt full återbetalning.
 • 24-48 timmar innan hyresperioden börjar: Bilägare betalar 150 kr, Hyrestagare mottar 150 GoMore Poäng samt full återbetalning.
 • 3-24 timmar innan hyresperioden börjar: Bilägare betalar 200 kr, Hyrestagare mottar 200 GoMore Poäng samt full återbetalning.
 • Mindre än 3 timmar innan hyresperioden börjar eller om Bilägare inte dyker upp: Bilägare betalar 500 kr, Hyrestagare mottar 500 GoMore Poäng samt full återbetalning.

§ 6 Bränsle och körsträcka

6.1 Om inte annat har avtalats ska Hyrestagaren lämna tillbaka Bilen med samma mängd bränsle som vid starten av uthyrningen. För att kontrollera detta bör bränslenivån noteras i Hyreskontraktet vid hyresperiodens start och slut. Vid en uthyrning med GoMore Nyckelfri kommer bränslenivå automatiskt avläsas i Hyreskontraktet. På vissa modeller, där det inte avläses automatiskt, är det Hyrestagarens ansvar att notera och dokumentera bränslenivån, genom fotografering av instrumentbrädan. Obs: Elbilar får av säkerhetsskäl inte under några omständigheter laddas direkt i ett vägguttag.

6.2 Bilens aktuella mätarställning ska även anges i Hyreskontraktet vid hyresperiodens start och slut. Vid en uthyrning med GoMore Nyckelfri kommer mätarställning avläsas automatiskt i Hyreskontraktet. På vissa modeller, där det inte avläses automatiskt, är det Hyrestagarens ansvar att notera och dokumentera mätarställningen, genom fotografering av mätarställning och instrumentbräda.

6.3 Vid användande av Hyreskontraktet och i det tillfälle Bilen återlämnas med mindre bränsle och/eller överskridna kilometer debiteras Hyrestagare direkt för betalning via appen. Kostnader för överskridna kilometer räknas ut automatiskt baserat på priset för extra kilometer som anges vid bokningen av Bilen. Om Hyrestagaren lämnar tillbaka bilen med färre körda kilometer än de som var inkluderade eller tillagda i bokningen har Hyrestagaren ej rätt till att bli kompenserad för dessa kilometer samt kostnad.


6.4 Vid uthyrningar som inte är nyckelfria ska Bilägare och Hyrestagare enas sinsemellan gällande kompensation för den mängd bränsle som saknas. Bilägare och Hyrestagare bör också komma överens om extrakostnader som tillkommit i hyresperioden såsom trängselskatt, parkeringsavgifter eller liknande. Om problem uppstår hänvisas Bilägare och Hyrestagare att kontakta GoMore support. 


6.5 GoMore kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader och dokumentation som avviker från Hyreskontraktet. GoMore debiterar alltid kostnader baserat på vad som registrerats i Hyreskontraktet. Både Bilägare och Hyrestagare ansvarar för att kontrollera att samtlig information som lagts till i Hyreskontraktet är korrekt innan slutlig signering görs när hyresperioden avslutas. Tillkommer ytterligare extrakostnader i senare skede såsom parkeringsbot eller liknande måste dokumentation kunna uppvisas som kan styrka att kostnaden är relaterad till en specifik hyresperiod.

6.6 Vid uthyrning med GoMore Nyckelfri kompenseras Bilägare eller Hyrestagare automatiskt för skillnad i bränslenivå för bensin- och dieseldrivna bilar. Detta hanteras endast om drivmedel noteras i hyreskontraktet. För bilägare till elbilar är det upp till bilägare att bestämma betalning för drivmedel. GoMore kan hjälpa till att inhämta betalning för drivmedel utifrån ett kilowattpris angivet av bilägaren. Överskrids mängden inkluderade kilometer debiteras Hyrestagaren för denna extrakostnad automatiskt. Det finns ingen gräns på det belopp som automatiskt kan hanteras av GoMore när det kommer till nyckelfria bilar (vilket annars är på 2 500 kr).

GoMore kan inte hållas ansvarig för att återbetala Hyrestagaren. I tillägg kan GoMore inte heller hållas ansvarig för eventuella betalningsfel eller andra tekniska problem som hindrar GoMore för debitering på Hyrestagarens betalkort.


§ 7 Krav på Bilägare och Hyrestagare under uthyrning

7.1 Bilägaren kan inte ge Hyrestagaren tillåtelse att använda bilen på ett sätt som kan orsaka att försäkringsskyddet påverkas.

7.2 Följande villkor ska ingå i Hyreskontraktet:

7.2.1 Bilägaren ska garantera att Bilen är i gott skick och att den uppfyller alla rättsliga krav vad gäller säkerhet, körtillstånd, besiktning och liknande. Inför varje uthyrning ska Bilägaren inneha behörighet för att få hyra ut bil enligt bestämmelserna i Hyreskontraktet. Bilägaren är ansvarig för att Bilen uppfyller GoMore’s krav för uthyrning. Bilägaren ska även inför överlämning av bil se till att undersöka bromsar, olja, vatten, styrningssystem, däck, signalanordningar och strålkastare. Om en skada, olycka eller dylik händelse inträffar under hyresperioden och Bilägaren brustit i sitt ansvar genom att inte uppfylla GoMore’s krav blir Bilägaren ersättningsskyldig för samtliga relaterade kostnader och eventuella skador som Hyrestagaren och GoMore lider. Vänligen se 3.2.

7.2.2 Vid överlämning av Bilen är Bilägaren skyldig att kontrollera att Hyrestagaren uppfyller GoMore’s krav för att hyra Bilen. Bilägaren måste även säkerställa att Hyrestagaren, utifrån en första bedömning, kan hantera Bilen på ett ansvarsfullt sätt, exempelvis att Hyrestagaren inte framstår som påverkad av alkohol, medicin eller droger. Vänligen notera att Bilägare ej ska kontrollera Hyrestagares körkort vid Nyckelfri uthyrning. Hyrestagaren ansvarar därmed på egen hand att GoMore’s krav uppfylls.

7.2.3 Hyrestagaren ansvarar för att vid upphämtning av Bilen säkerställa att Bilen motsvarar annonsbeskrivningen. Hyrestagaren är ansvarig för att säkerställa att Bilen alltid är fylld med tillräckligt mycket olja och vatten under hyresperioden, samt att bilens skick såsom lufttryck och liknande inte märkbart försämrats under hyresperioden. Om så är fallet, är hyrestagaren skyldig att informera bilägaren om detta och vid behov, ej fortsätta att köra fordonet om det riskerar att förvärra bilens skick och som kan definieras som onormalt slitage till följd av att bilen har använts på ett oaktsamt sätt.

7.2.4 Skador och repor som är kända sedan innan ska finnas nedskrivna i Bilens Hyreskontrakt innan Bilen överlämnas till Hyrestagaren. Försäkringen ersätter inte skador som noterats vid upphämtning men som förvärrats under uthyrning.

7.2.5 Hyrestagaren är ansvarig för eventuella skador som uppstår på Bilen under hela hyresperioden, inklusive förlust av bil eller oavsiktliga skador, om inte Hyrestagaren kan bevisa att skadan redan fanns vid hyresperiodens start. Om det råder tvivel om huruvida en skada på Bilen har uppstått under Hyrestagarens förvar hänvisas det till Hyreskontraktet. Hyrestagaren är inte ansvarig för eventuell ökad försäkringspremie för Bilägaren eller förlust av status som "elitförare" eller liknande.

7.2.6 Om inte annat avtalats ska Hyrestagaren återlämna Bilen i liknande skick som när den hämtades. Det förutsätts i detta sammanhang att Bilen i början av hyresperioden har varit rengjord och i någorlunda gott skick i förhållande till ålder och kilometerantal. Det är Bilägarens ansvar att vid återlämning dokumentera i hyreskontraktet om bilens skick skiljer sig från upphämtning. Rökning är inte tillåtet i Bilen samt djur får endast medtagas efter att det avtalats med Bilägaren.

7.2.7 Bilägaren är ansvarig för att inspektera Bilen och identifiera eventuella inre och yttre skador vid återlämning. Det är Bilägarens ansvar att nykomna skador vid inspektionen läggs till som nya i Hyreskontraktet och att både Bilägaren och Hyrestagaren skriver under dokumentet. Därutöver rekommenderas att skador fotograferas som bevis omedelbart efter skadan inträffat eller vid Bilens återlämning. Om det under hyresperioden uppstår maskinella skador eller skador på grund av normalt slitage och användande av den hyrda Bilen som inte kan härledas till Hyrestagare ska Bilägare ersätta Hyrestagare för den tid Bilen inte har varit körbar. Ersättning ska ske inom 8 dagar. Om skador upptäcks i ett senare skede som ej har registrerats i Hyreskontraktet kan GoMore inte garantera ersättning för dessa skador.

7.2.8 Om Bilen inte kan köras, eller får en skada som kräver reparation av Bilen innan vidare körning, ska Hyrestagaren kontakta Omocoms vägassistans, levererat av Redgo. Om skadan inte kan repareras på plats levereras Bilen till närmsta verkstad av Redgo. Hyrestagaren måste omedelbart kontakta Bilägaren och skadan ska genast rapporteras till Omocom via skadelänk från GoMore Support. Båda parter ansvarar för att kontakt upprättas omgående med GoMore Support via mail eller telefon. Reparation av Bilen i verkstaden kan starta efter att utvärdering av en värderingsman från Omocom har genomförts. Vid tillfälle av skador som inte täcks av Försäkringen ansvarar antingen Bilägare eller Hyrestagare, beroende på vem som står ansvarig för skadan, för de utgifter som uppstått i samband med vägassistans och reparation. Bilägaren ansvarar för att transportera Bilen till och från verkstad om reparation sker vid Bilägarens hemort. Bilägaren är skyldig att medverka vid de tillfällen som besiktning krävs i anledning av inträffad skada. Bilägaren står för beslut om reparation för skador som inte täcks av Försäkringen, men i de tillfällen då Hyrestagaren är ersättningsansvarig är Bilägaren skyldig att hitta en prisvärd och konkurrenskraftig reparationslösning.

7.2.9 Hyrestagaren står som ansvarig och måste betala för bränsleförbruk, eventuella trängselavgifter, färjebiljetter, broavgifter och liknande under hyresperioden. Hyrestagaren ansvarar för att betala alla böter och avgifter som tillkommit under hyresperioden, inklusive trafikförseelser och olaglig parkering.

7.2.10 GoMore förbehåller sig rätten att debitera Hyrestagarens betalkort för att täcka eventuella skador eller misskötsel som orsakats av Hyrestagaren.

7.2.10.2 Om inget annat kommit överens om, får hyrestagaren inte addera någon extra utrustning, utsmyckning eller liknande utan samtycke från bilägare. Om detta görs utan samtycke har GoMore rätt att debitera hyrestagaren för en administrativ kostnad upp till 1000 kr samt eventuella kostnader för skador, märken, tvätt eller rengöring.

7.2.11 Hyrestagaren är ansvarig för att återlämna bilen på avtalad tid eller förlänga hyresperioden om det är nödvändigt. Om en förlängning inte har accepterats av Bilägaren och bilen återlämnas för sent kommer Hyrestagaren bli debiterad en avgift för försenad återlämning.

 • 0 till 15 minuter sen: Ingen avgift.
 • 15 minuter till 24 timmar sen: 0,7% av bilens dagspris (justerat för dynamisk prissättning) per minut, inklusive de första 15 minuterna av försening.
 • Mer än 24 timmar sen: Avgift för de första 24 timmarna + Bilens dagspris per påbörjat dygn + GoMore’s administrationsavgift på 500 kr per påbörjat dygn.

Förseningar beräknas baserat på minuten som hyreskontraktet startade och GoMore’s vanliga serviceavgifter gäller för både Hyrestagare och Bilägare. Extra hyresintäkter överförs till Bilägaren, exklusive GoMore’s serviceavgift, när pengarna har blivit inhämtade från Hyrestagaren. GoMore står inte ansvarig för att betala Bilägaren innan pengarna har lyckats inhämtas från Hyrestagaren.

GoMore förbehåller sig rätten att förlänga en uthyrningsperiod med tillhörande kostnader för Hyrestagaren om denne inte återlämnar Bilen i tid. Om Hyrestagarens försening orsakar att Bilägaren måste avboka en kommande hyresperiod kan GoMore debitera Hyrestagaren för avbokningsavgiften som uppstod för Bilägaren. GoMore har även rätt att debitera en straffavgift på upp till 20 000 kr om Bilen ej har återlämnats i tid och varken Bilägare eller GoMore har informerats om detta.

7.2.12 Om Bilägaren har en aktiv GPS i Bilen måste hen först ha Hyrestagarens samtycke för att få använda GPS:en under hyresperioden, så länge det inte finns en legitim anledning för Bilägare eller försäkringsbolag att använda GPS i samband med spårning av Bilen. Undantag gäller för bilar med ett marknadsvärde över 800 000 kronor.

7.2.13 I förbindelse med händelser som uppstår under en hyresperiod och/eller som ett resultat av det sätt som Hyrestagare använt och behandlat en hyrbil på förbehåller sig GoMore rätten att rikta krav på betalning av kostnader samt en administrationsavgift gentemot Hyrestagare. Detta betyder att för böter, avgifter eller andra kostnader som hanteras av GoMore till följd av Hyrestagares misskötsel av regler och/eller villkor debiterar GoMore Hyrestagare enligt följande:

 • Faktiska kostnader för böter, avgifter och extra kostnader där Hyrestagare står som ansvarig.
 • Administrationsavgifter för att hantera betalning/medling som ett resultat av böter/avgifter/extra kostnader som kan kopplas till hyresperioden.

Genom att acceptera GoMore’s villkor accepterar Hyrestagare att GoMore har rätt att belasta denne för betalning av böter/avgifter/extra kostnader inklusive medföljande administrationsavgifter enligt nedanstående tabell.

Administrationsavgifter för betalning av:

 • Parkeringsbot: 250 kr
 • Fortkörningsbot: 350 kr
 • Broavgift: 200 kr
 • Ej tankad/laddad bil: 150 kr
 • Husdjur i bil utan tillstånd från bilägare: 1 000 kr
 • Vid försenad återlämning av hyrbil gäller följande: sen återlämning 10-60 minuter: 250 kronor; och sen återlämning 60 minuter eller mer tillkommer 500 kronor på per påbörjat dygn (baserat på sluttiden i bokningen).
 • Försenad betalning av trängselskatt: 100 kr
 • Bil återlämnad i oacceptabelt/nedsmutsat skick: 1 500 kr
 • Otillåten rökning i bil: 2 500 kr
 • Förlorade eller stulna nycklar: 2 500 kr
 • Borttappad laddbricka/kort: 500 kr
 • Borttappad eller skadad laddkabel till el/hybridbil: 1 000 kr
 • Överlåtelse av hyrbil till en person som inte är registrerad som primär förare eller extraförare i hyresavtalet: 7 500 kr
 • Utlandskörning utan utlandstillägg: 7 500 kr
 • Kostnader relaterade till säkerhetsåtgärder för hyrbil (exempelvis olovlig parkering, olovlig körning, ej korrekt återlämning av hyrbil etc.): upp till 20 000 kr

GoMore förbehåller sig även rätten att blockera en Hyrestagare för framtida bokningar på GoMore i tillfälle att en Hyrestagare blir belastad med ovanstående administrationsavgifter eller av annan anledning inte anses lämpad för vidare uthyrning via GoMore. Vidare har GoMore ingen skyldighet att uppge orsak till blockering av användare.

Utöver ovanstående information gäller speciella villkor mellan Bilägare och Hyrestagare vid uthyrning med GoMore Nyckelfri

7.2.14 Krav på Bilägare vid uthyrning med GoMore Nyckelfri: Innan en uthyrning via GoMore Nyckelfri påbörjas ska Bilägare dokumentera och notera Bilens skick med bilder under "Existerande skador", inklusive kommentarer som beskriver eventuella skador. Det är Bilägarens ansvar att dokumentera Bilens skick innan en uthyrning påbörjas samt säkerställa att Bilen är tankad, tvättad och förberedd för uthyrning. Bilägare ska granska Bilen både innan och efter varje uthyrningstillfälle, med bilder av hög kvalitet och god belysning, för att säkerställa att det finns dokumentation på Bilens aktuella tillstånd.

Vid GoMore Nyckelfri ska Bilägare inte kontrollera Hyrestagares körkort och identitet. GoMore verifierar och säkerhetskontrollerar samtliga Hyrestagare innan deras första bokning på GoMore.

Efter avslutad uthyrning har Bilägare två dagar (48 timmar) på sig att rapportera eventuella skador till GoMore som inte blivit noterade av Hyrestagare i samband med hyresperioden. Det är alltid Bilägarens ansvar att dokumentera och kunna bevisa att en skada som inte dokumenterats har uppstått under hyresperioden. Kan inte Bilägare påvisa detta genom bilder, mätarställning eller liknande kan GoMore avvisa skadehantering via Försäkringen. I samband med att Bilägare låser upp/kör Bilen efter avslutad hyresperiod godkänner Bilägare att Hyrestagares rapportering om Bilens skick är korrekt.

7.2.15 Krav på Hyrestagare vid uthyrning med GoMore Nyckelfri:

Vid uthyrning med GoMore Nyckelfri är Hyrestagare ansvarig för att gå igenom Bilen, samt dokumentera och notera Bilens skick via appen i samband med att hyresperioden påbörjas och avslutas. Det är Hyrestagarens ansvar att säkerställa att eventuella skador som finns på Bilen är beskrivna i Hyreskontraktet och dokumenterade med bilder via appen. Vi rekommenderar alltid att skador dokumenteras med bilder så snart en skada uppstår eller noteras. Vid tillfälle av ett stenskott ska Bilägare boka tid hos en glasverkstad så snart som möjligt efter avslutad hyresperiod. Hyrestagare måste därför meddela Bilägare om eventuella stenskott som uppstår under hyresperioden så snart de sker. Har skadan inte rapporterats förbehåller sig GoMore rätten att belasta Hyrestagare med en betalning på 2 500 kr för skador som inte noterats under hyresperioden.

Det är Hyrestagarens ansvar att säkerställa att Bilens skick är väldokumenterat med skarpa bilder, god belysning och detaljerat beskrivet. I det tillfälle Hyrestagare inte kan använda Hyreskontraktet i appen för att dokumentera Bilens skick ska Hyrestagaren ta bilder med sin telefon runt hela Bilen, minimum åtta bilder från åtta olika vinklar, som det beskrivs i Hyreskontraktet. Bilderna ska därefter sparas i 30 dagar på den enhet som bilderna togs. I den mån Hyrestagare inte kan visa upp bilder som dokumenterar Bilens skick vid hämtning/lämning hänvisas Bilens skick till den dokumentation som Bilägaren rapporterat in istället. Hyrestagare är i utgångspunkt ansvarig för alla skador som inte står beskrivna av Bilägare vid hämtning/lämning, så länge annat inte har dokumenterats av Hyrestagare.

I samband med att Hyrestagare öppnar Bilen/kör iväg vid hämtning bekräftar Hyrestagare att Bilens skick, som beskrivits av Bilägare och Hyrestagare genom Hyreskontraktet, är korrekt. Om existerande skador inte rapporteras vid hämtning kan Hyrestagare anses vara ansvarig för dessa skador om de noteras vid återlämning av bil.

Uppstår det en mekanisk skada i samband med hyresperioden, som inte kan härledas till misskötsel av Hyrestagare, ska Bilägare återbetala Hyrestagare inom åtta dagar för resterande hyresperiod samt för antal extra kilometer som lagts till vid bokning.

När hyresperioden avslutas är det Hyrestagarens ansvar att rapportera om det skett en skada under hyresperioden. Rapporteras inte skadan med tillräcklig information har GoMore rätt att belasta Hyrestagare med betalning av självrisk samt en administrationsavgift som står beskriven i 7.2.17. Om det uppstår tveksamheter kring om en skada tillkommit under en hyresperiod eller inte kan Hyrestagare anses ansvarig för eventuella skador som inte har noterats i samband med att Bilen hämtades, så länge inte Hyrestagare kan uppvisa dokumentation som bevisar motsatsen.

Vid återlämnande av bil ska Hyrestagare, likt vid upphämtning, ta åtta bilder från åtta olika vinklar på Bilen. Om Bilägare rapporterar en skada efter avslutad hyresperiod ska dessa bilder användas som bevis för Bilens tillstånd. Det är därför viktigt att bilderna tas med hög kvalitet och god belysning, då Hyrestagare annars kan anses ansvarig för skador som inte kan motbevisas genom bilddokumentation.

7.2.16 Det är Hyrestagarens ansvar att vid återlämning parkera Bilen enligt giltigt parkeringstillstånd som gäller för respektive bil, samt säkerställa att bilen har återlämnats och låsts korrekt via GoMore's app. Gäller parkeringstillstånd för viss gatuparkering (exempelvis boendeparkering) ska Hyrestagare säkerställa att Bilen parkeras enligt anvisningar från Bilägare, samt att Bilen efter återlämning kan stå lagligt på parkeringsplatsen i minimum 24 timmar. Om fordonet parkerats olagligt vi tidpunkt för återlämnande är hyrestagare ansvarig för eventuella merkostnader som tillkommer bilägare, så som p-bot, med obestämd tidsbegränsning.

7.2.17 GoMore förbehåller sig rätten att belasta Hyrestagare med betalning för administrationsavgifter, via det betalningskort som registrerats vid bokning av bil, om följande inte uppfylls vid uthyrning med GoMore Nyckelfri:

 • Bilen inte lämnas tillbaka på samma plats som vid upphämtning (max 500 meter), eller i enighet med bilägarens instruktioner för parkering (exempelvis numrerad parkeringsplats): 500 kr
 • Bilen får en parkeringsavgift under eller inom 24 timmar efter avslutad hyresperiod på grund av ej giltigt parkeringstillstånd/betalning eller parkering på gata under förekommande servicedag (exempelvis boendeparkering): 250 kr plus ev. påminnelseavgift
 • Bilen lämnas tillbaka med 10% bränslenivå eller mindre: 2 500 kr (Hyrestagare ansvarar även för bogsering av bil som inte kan starta pga för låg bränslenivå)
 • Bilen lämnas tillbaka för sent: -sen återlämning om 10-60 minuter - 250 kronor; och -sen återlämning om 60 minuter eller mer tillkommer 500 kronor på per påbörjat dygn (baserat på sluttiden i bokningen)
 • Bilens bränslenivå/mätarställning inte finns dokumenterat: 500 kr
 • Bilens skick, i form av åtta bilder i appen vid upphämtning och återlämning, inte är dokumenterat tillräckligt eller att upphämtning/återlämning ej fullföljts i samtliga steg via GoMore's app: 7 500 kr
 • Bilen ej är återlämnad samt låst korrekt via GoMore's app: Upp till 7 500 kr
 • Elbilens batterinivå är under 20% och laddar inte: 100 kr
 • Administrationsavgift för ej rapporterade skador: 2 500 kr

7.2.18 GoMore förbehåller sig rätten att rikta krav på betalning för administrationsavgift gentemot Bilägare om följande inte uppfylls vid uthyrning med GoMore Nyckelfri:

 • Bilen inte är tillgänglig eller nyckeln inte ligger i Bilen: 500 kr (kan användas för alternativ transport till Hyrestagare)
 • Bilens nyckelfria teknologi används för uthyrning av bil via annan plattform: upp till 7 000 kr
 • Boxen för GoMore Nyckelfri inte lämnas tillbaka när Bilen inte längre hyrs ut via GoMore, exempelvis vid försäljning av bil: 6 000 kr
 • Boxen för GoMore Nyckelfri inte lämnas tillbaka vid återlämning av leasingbil: 6 000 kr
 • Installation eller avinstallation avbokas med mindre än 48 timmar innan inbokad tid: 1 500 kr

§ 8 Marknadsföring

8.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för marknadsföring som gäller på webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.


§ 9 Användarnas specifika skyldigheter

9.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för användarens skyldigheter som gäller på webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.


§ 10 Ansvarsfriskrivning för GoMore

10.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för ansvarsfriskrivning som gäller för användning av webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.

10.2 Specifikt för biluthyrning är:

 • att GoMore inte ansvarar för eventuella skador före, under och efter hyresperioden
 • att GoMore under inga omständigheter är ansvariga för biluthyrning som har misslyckats helt eller delvis
 • att planering, genomförande och ansvar för biluthyrningen endast är upp till Bilägare och Hyrestagare
 • att GoMores skyldigheter är slutförda när beloppet överförs från Hyrestagaren till Bilägarens GoMore-konto
 • att Bilägaren/Hyrestagaren inte kan väcka åtal mot GoMore som följd av underlåtelse att uppfylla försäkringskrav i §3

10.3 Det understryks att Bilägaren och Hyrestagaren enbart kan avtala privat (icke affärsmässig) biluthyrning. GoMore är under inga omständigheter ansvarig för eventuella skattekonsekvenser av hyresavtalet och tar härmed inte på sig några förpliktelser eller något ansvar i samband med det. Kom ihåg att din inkomst är skattepliktig. Läs mer om GoMore och skatt här.

10.4. Särskilt när det gäller GoMore Keyless biluthyrning gäller även följande:

 • GoMore kan under inga omständigheter hållas ansvarig i fall där garantianspråk avslås med hänvisning till den monterade GoMore Keyless-enheten.
 • Att GoMore under inga omständigheter kan hållas ansvarig för förlust av täckning i bilägarens privata försäkring.
 • GoMore kan under inga omständigheter hållas ansvarig för stöld eller förlust av bilen utanför hyrestiderna. Hyresperioderna definieras i Bilägarens hyresavtal.
 • Att GoMore inte har några kostnader i samband med reparation av en GoMore Keyless-enhet som orsakats av Bilägaren.
 • GoMore ansvarar inte för några kostnader i samband med att en leasingbil felaktigt återlämnas med en Keyless-enhet efter det att leasingperioden har löpt ut.
 • GoMore ansvarar inte för några kostnader, t.ex. förlust av hyresintäkter, i samband med att den nyckelfria enheten fungerar dåligt.

§ 11 Personuppgifter

11.1 För hantering av personuppgifter hänvisar vi till de allmänna villkoren om personuppgifter vid användandet av hemsida samt medlemskap. Du hittar villkoren här.

11.2 GoMore lagrar information om Bilen, Bilägaren och Hyrestagaren (samt eventuella extraförare) som är nödvändiga för att ingå i Hyreskontraktet, hantera eventuella extrakostnader och ärenden samt även för att kunna erbjuda försäkringsskydd, vilket inkluderar, men är ej begränsat till, namn, adress, födelsedatum, körkortsnummer och registreringsnummer. GoMore vidarebefordrar information till försäkringsbolaget eller annan tredje part i den mån det är nödvändigt i försäkrings-, misskötsels- samt olyckssammanhang.


§ Ändring av villkor

12.1 GoMore förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, och kommer i sådana fall att meddela dig via e-post som användare av vår tjänst. Vid en ändring har du rätt att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan.


§ 13 Övriga bestämmelser

13.1 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor blir inaktuella eller visar sig icke genomförbara är parterna skyldiga att vidta åtgärder som i så stor utsträckning som möjligt leder till samma eller liknande resultat.

13.2 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor blir inaktuella eller visar sig icke genomförbara påverkas inte giltigheten av återstående bestämmelser i villkoren.

13.3 Om det förekommer motstridiga bestämmelser i dessa villkor och de allmänna villkoren för användning av hemsida och medlemskap gäller dessa villkor före de allmänna villkoren.

13.4 Tvist mellan GoMore och medlem avgörs av svensk lag