Villkor för privat biluthyrning

Genom att använda förmedlingsplattformen för privat uthyrning ("Plattformen") på webbplatsen gomore.se accepterar du som bilägare/hyrestagare följande villkor.


§ 1 Inledning

1.1 Drift av plattformen hanteras av GoMore ApS, CVR-nr. 35865397, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (Härefter "GoMore").

1.2 Plattformen är ett tillägg för de biluthyrnings- och leasingtjänsterna som erbjuds via gomore.se. Det är en förutsättning för att använda plattformen att du har skapat en profil och är medlem i GoMore. De generella villkoren för användning av hemsidan och medlemskap hittar du här

1.3 En medlem som skapar en annons för biluthyrning kallas hädanefter "bilägare". En medlem som använder en annons för hyra av bil kallas hädanefter "hyrestagare".

1.4 Fordonet får användas i affärsmässigt syfte i samband med transport till och från arbete, möten, mässor osv. Fordonet får dock inte användas i affärsmässigt syfte om fordonet utgör en central del av verksamheten såsom exempelvis taxi, transportverksamhet eller liknande.

1.5 Bilägaren ska se till att det finns ett informationshäfte (härefter kallat "Informationshäftet") i bilen vid start av hyresperioden. Det är hyrestagarens ansvar att se till att Informationshäftet finns i bilen under hela hyresperioden samt efter att hyresperioden avslutats. Informationshäftet innehåller all nödvändig information vid eventuell skada. Informationshäftet skrivs ut av ägaren via dennes bilöversikt på gomore.se. Hyreskontraktet (härefter kallat ”Hyreskontrakt”) används för att registrera antal körda kilometer, bränslenivå, kända skador sedan tidigare samt annan information som är relevant för parternas hyresavtal. Hyreskontraktet skrivs ut via gomore.se av bilägare eller finns tillgängligt i GoMore’s app på bilägarens telefon. Antingen hyreskontrakt via pappersversion eller via app, ska registreras av bilägare och hyrestagare vid bokning.

Vid uthyrning via GoMore Nyckelfri ska hyreskontrakt utfyllas via hyrestagares telefon.


§ 2 Tjänster

GoMores medlemmar förvärvar enbart tillgång till en förmedlingsplattform (databas) av GoMore. Plattformen innehåller och ger tillgång till information som gör det möjligt för bilägare att etablera läglig kontakt med hyrestagare när annons har skapats, med hänsyn att komma överens om avtal för eventuell biluthyrning.


§ 3 Försäkring och försäkringskrav

3.1 Alla bilar som hyrs ut via plattformen omfattas av en helförsäkring som GoMore har utvecklat i samarbete med Moderna Försäkringar. Se närmare detaljer i punkt 3.5.

3.2 Krav för bil:

3.2.1 För att omfattas av försäkringsskyddet måste alla bilar uppfylla följande krav:

 • Bilen ska vara privatägd och registrerad för privat persontransport.
 • Bilen får inte, varken på heltid eller på deltid, användas för affärsändamål såsom, men ej begränsat till, varu- och godstransporter.
 • Bilen ska på förhand ha en gällande helförsäkring i ett offentligt registrerat försäkringsbolag (Trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti.
 • Bilen får inte ha en totalvikt på över 3 500 kg (motsvarande gränsen för B-körkort).
 • Bilens marknadsvärde får inte överstiga 1 milj. kr.
 • Bilens totala körsträcka får inte överstiga 250 000 kilometer.
 • Bilen får inte vara äldre än 15 år räknat från första registreringsdatum.

3.2.2 För bilar som accepterat att den får köras i utlandet gäller även följande:

 • Bilens registreringsbevis del 1 ska vara i bilen
 • Bilens registreringsbevis del 2 får inte under några omständigheter vara i bilen

3.2.3 Vid uthyrning av bil via GoMore Keyless måste även bil uppfylla följande krav vid installation av den nyckelfria teknologin. Läs fullständiga villkor för GoMore Nyckelfri här

 • Bilen får inte ha en mätarställning som överstiger 150 000 km
 • Bilen får inte vara äldre än 10 år
 • Bilägare måste ha tillgång till 2 uppsättningar av nyckel till bilen

3.3 Krav på hyrestagare:

3.3.1 För att uppfylla försäkringskraven måste hyrestagaren har giltigt körkort i EU, vara minst 21 år gammal och har haft körkort i minst ett års tid. Hyrestagaren måste kunna intyga att dessa krav är uppfyllda vid starttiden för hyresperioden genom att redovisa giltigt körkort till bilägaren. Hyrestagaren ska inför första hyresperiod kunna verifiera sin identitet, antingen via Bank-ID eller via uppvisande av internationellt ID. För samtliga hyrestagare genomförs även en kreditkontroll där GoMore har rätt att neka hyrestagare som har registrerade betalningsanmärkningar. Bilder på körkort och eventuellt pass, raderas efter 365 dagar. Endast hyrestagare får köra bilen om det inte angivits extra förare i bokningen.

3.3.2. För hyrestagare under 23 år tillkommer en extra bokningsavgift vid bokning av hyrbil. Inkluderas i service och försäkringskostnader.

3.4 Om ovanstående försäkringskrav ej uppfylls får inte avtal om biluthyrning ingås. I övrigt får parter ej ingå avtal angående hyran under uthyrningsperioden som medför att försäkringsskyddet förfaller.

3.5 Både bilägare och hyrestagare bör granska villkoren för försäkring, som kan läsas i sin helhet här, innan avtal om biluthyrning ingås.

Generell information är dock:

 • att försäkringen endast gäller under hyresperioden som definieras i hyreskontraktet och hyresöversikten.
 • att försäkringen endast omfattar användningen av bilen i Sverige om inte hyrestagare vid bokning eller innan hämtning av bilen har bokat körning i utlandet. Detta ska kunna uppvisas antingen på bokning eller via dokumentation från GoMore Support.
 • att försäkringen har samma fasta pris, oavsett vilka skador som kan uppstå
 • att mekanisk skada inte täcks, inklusive felaktig tankning och skador som orsakats av att köra med för lite vatten eller olja
 • att hyrestagaren ska betala självrisk i händelse av skada under hyresperioden
 • att självrisken för trafikansvar- och kaskoskador är 7 500kr per skadetillfälle. 2 500 kr i det tillfälle självriskreducering köpts till innan hyresperioden startar.
 • reparation av stenskott i vindrutan är gratis, men vid tillfälle av krav för utbyte av vindrutan debiteras självrisk
 • att bilstöld av tredje part (ej hyrestagaren) omfattas av försäkringen
 • att även förlust, definierat som att hyrestagaren inte har återlämnat bilen inom 28 dagar efter avtalat återlämningsdatum, omfattas.
 • att omfattning av förlust kan återkallas om bilägaren har överlämnat bilens registreringsbevis till hyrestagaren (registreringsbeviset bör därför avlägsnas ur bilen vid uthyrning)
 • att försäkringen omfattar Moderna Försäkringars Vägassistans, levererat av Viking.

3.6 GoMore anses vara försäkringsagenter för Moderna Försäkringar. GoMore mottar endast provision vid de tillfällen en bokning har extra tillägg, så som extra chaufför, reducerad självrisk eller körning i utlandet, samt ersättning för direkta kostnader och administration.


§ 4 Betalning

4.1 Om inget annat anges, ska medlemmarna följa de aktuella riktlinjerna för prissättning på plattformen. Det är inte tillåtet att avtala andra priser som kringgår GoMore’s villkor.

4.2 Alla betalningar mellan bilägaren och hyrestagaren ska göras via plattformens onlinebetalningssystem. Betalningssystemet fungerar på så sätt att det överenskomna beloppet, inklusive försäkring- och administrationsavgift, debiteras på hyrestagarens debit- eller kreditkort när hyrestagaren skickar en hyresförfrågan. Betalning till bilägare sker först 24 timmar efter avslutad hyresperiod. Om hyresperioden varar längre än 14 dagar förbehåller sig dock GoMore rätten att dra en proportionerlig betalning var 14:e dag. Det överenskomna beloppet, exklusive försäkring och administrationsavgift, överförs till bilägarens GoMore-konto, varefter han eller hon kan välja att betala ut beloppet till sitt ordinära konto, se dock § 4.3

4.3 För att plattformen ska finnas tillgänglig och vara fungerande tar GoMore en serviceavgift av priset för varje biluthyrning. Serviceavgiften visas alltid på hemsidan och dras automatiskt från hyrespriset.

4.4 Båda parter kan avboka hyresperioden med hjälp av avbokningsfunktionen på plattformen. Se avgifter och regler för avbokning §5.

4.5 Vid tillfälle av icke-genomförd biluthyrning som resultat av bilägarens omständigheter ska hyrestagaren meddela GoMore, senast 12 timmar efter utsatt starttid. GoMore förbehåller sig rätten att genomföra full hyresbetalning trots hyresgästens meddelande i rätt tid grundat på information som erhålls från bilägaren. Om GoMore tar detta alternativ i bruk kommer båda parter att meddelas via e-post. GoMore kan under inga omständigheter hållas ekonomiskt ansvarig för bruk av - eller icke-bruk - av denna möjlighet.

4.6 Om ovanstående riktlinjer för betalning inte följs kan GoMore välja att låta försäkringsskyddet förfalla.


§ 5 Avbokningsavgifter

5.1 Båda parter kan avboka en bekräftad bokning innan den börjar via knappen Avboka bokning från appen eller web. För avbokningar gäller våra regler för avbokning där den som avbokar kan komma att belastas med en avbokningsavgift beroende på när bokningen avbokas. Avbokningsavgiften går till motparten i transaktionen.

5.2 Om Hyrestagare avbokar en hyresperiod gäller följande avbokningsavgifter. Bilägaren mottar avbokningsavgiften som kompensation för avbokning (exkl. serviceavgift).

 • Mer än 48 h innan hyresperioden börjar: hyrestagare betalar ingen avbokningsavgift
 • 3-48 h innan hyresperioden börjar: hyrestagare betalar 25% av bokningens totala belopp i avbokningsavgift
 • Mindre än 3 h innan hyresperioden börjar eller om hyrestagaren inte är på plats till utsatt tid: hyrestagare betalar fullt pris för bokningen

5.3 Om Bilägare avbokar en redan bekräftad bokning gäller följande avbokningsavgifter. Hyrestagaren mottar avbokningsavgift som kompensation i form av poäng till att boka en annan bil.

 • Mer än 48 h innan hyresperioden börjar: bilägare betalar 75 kr
 • 3-48 h innan hyresperioden börjar: bilägare betalar 150 kr
 • Mindre än 3 h innan hyresperioden börjar eller om bilägare inte dyker upp: bilägare betalar 500 kr

§ 6 Bränsle och körsträcka

6.1 Om inte annat har avtalats ska hyrestagaren lämna tillbaka bilen med samma mängd bränsle som vid starten av uthyrningen. För att kontrollera detta, bör mängden bränsle i bränsletanken noteras i Hyreskontraktet vid start- och slut av hyresperioden.

Vid en uthyrning via GoMore Nyckelfri kommer bränslenivå automatiskt avläsas i hyreskontraktet. På vissa modeller där det inte avläses automatiskt är det hyrestagares ansvar att notera och dokumentera bränslenivå, via bild på bränslenivå.

6.2 Bilens aktuella kilometerantal ska även anges i Hyreskontraktet vid hyresperiodens början och slut.

Vid en uthyrning via GoMore Nyckelfri kommer mätarställning avläsas automatiskt i hyreskontraktet. På vissa modeller där det inte avläses automatiskt är det hyrestagares ansvar att notera och dokumentera mätarställning, via bild på mätarställning och instrumentbräda.

6.3 Det är parternas eget ansvar att själva att kompensera differensen om bilen återlämnas med mer eller mindre bränsle eller det körda kilometerantalet är större än det överenskomna. GoMore kan inte hållas ansvarig för eventuella avvikelser och debiterar alltid full betalning, oavsett mängden bränsle och körsträcka.

Vid uthyrning via GoMore Nyckelfri kompenseras bilägare automatiskt för bränslenivå eller mätarställning som inte stämmer överens med hämtning/eller hyresavtal. Då finns ingen gräns på det belopp som automatiskt kan hanteras av GoMore, vilket annars är på 1500 kr.


§ 7 Krav på avtal mellan bilägare och hyrestagare

7.1 Bilägaren är fri att fastställa villkoren i hyresavtalet via sin annons på plattformen. Bilägaren kan dock inte ge hyrestagaren tillåtelse att använda bilen på ett sätt som kan orsaka att försäkringsskyddet påverkas.

7.2 Dessutom ingår följande obligatoriska villkor i hyresavtalet:

7.2.1 Bilägaren ska garantera att bilen är i gott skick och att den uppfyller alla rättsliga krav vad gäller säkerhet etc. Hyrestagaren ska inneha behörighet för att hyra bil enligt bestämmelserna i hyresavtalet.

7.2.2 Bilägaren är skyldig att kontrollera att hyrestagaren är i besittning av ett giltigt körkort samt att hyrestagaren har behörighet för att köra den typ av bil som uthyres. Bilägaren måste även försäkra att hyrestagaren, utifrån en första bedömning, kan hantera bilen på ett ansvarsfullt sätt, såsom att hyrestagaren inte framstår som påverkad av alkohol, medicin eller droger.

Vänligen notera att bilägare ej ska checka hyrestagares körkort vid Nyckelfri uthyrning.

7.2.3 Hyrestagaren ska vid upphämtning av bil se till att undersöka bromsar, olja, vatten, styrningssystem, signalanordningar och strålkastare. Hyrestagaren är ansvarig för att försäkra att bilen alltid är fylld med tillräckligt mycket olja och vatten under hyresperioden.

7.2.4 Skador och repor som är kända sedan innan ska finnas nedskrivna i bilens Hyreskontrakt innan bilen överlämnas till hyrestagaren. GoMore’s försäkring ersätter inte skador som noterats vid hämtning men som förvärrats under uthyrning. Vid ett hyreskontrakt i pappersformat, ska hyreskontraktet förbli i bilen under hela uthyrningsperioden.

7.2.5 Hyrestagaren är ansvarig för eventuella skador på bilen under hela hyresperioden, inklusive förlust av bil eller oavsiktliga skador, om inte hyrestagaren kan bevisa att skadan redan fanns vid hyresperiodens start. Om det råder tvivel om huruvida en skada på bilen har uppstått under hyrestagarens förvar, hänvisas det till hyreskontraktet. Hyrestagaren är inte ansvarig för eventuell ökad försäkringspremie för bilägaren eller förlust av status som "elitförare" eller liknande.

7.2.6 Om inte annat avtalats ska hyrestagaren återlämna bilen i samma skick som när den hämtades. Det förutsätts i detta sammanhang att bilen i början av hyresperioden har varit rengjord och i någorlunda gott skick i förhållande till ålder och kilometerantal.

7.2.7 Bilägaren är ansvarig för att inspektera bilen för att identifiera eventuella inre och yttre skador vid återlämning. Det är bilägarens ansvar att nykomna skador vid inspektionen läggs till som nya i Hyreskontraktet och att både bilägaren och hyrestagaren skriver under dokumentet. Därutöver rekommenderas att skador fotograferas som bevis omedelbart efter skadan inträffat eller vid bilens återlämning. Om det under hyrestiden uppstår maskinella skador eller skador pga av normalt slitage på den hyrda bilen som inte kan härledas till hyrestagare, ska bilägare ersätta hyrestagare för den tid bilen inte har varit körbar.

7.2.8 Om bilen inte kan köra eller får en skada som kräver reparation av bilen innan vidare körning ska hyrestagaren kontakta Moderna försäkringars vägassistans, levererat av Viking. Om skadan inte kan repareras på plats, levereras bilen till närmaste verkstad av Viking. Hyrestagaren måste omedelbart kontakta bilägaren och skadan ska genast rapporteras till Moderna Försäkringar via skadelänk på GoMores hemsida. Reparation av bilen i verkstaden kan starta efter att utvärdering av en värderingsman från Moderna Försäkringar har genomförts. Vid tillfälle av skador som inte täcks av försäkringen täcks utgifter för vägassistans och reparation av antingen bilägaren eller hyrestagaren beroende på vem som står som ansvarig för skadan. Bilägaren står för beslut om reparation för skador som inte täcks av försäkringen, men i de tillfällen då hyrestagaren är ersättningsansvarig är bilägaren skyldig att hitta en prisvärd och konkurrenskraftig reparationslösning.

7.2.9 Hyrestagaren är ansvarig för, och måste betala för bränsleförbruk, eventuella färjebiljetter och broavgifter etc. under hyresperioden. Hyrestagaren måste betala alla böter och avgifter som påläggs bilen, inklusive trafikförseelser och olaglig parkering, med undantag för de fall där bilägaren står i skuld.

7.2.10 GoMore förbehåller sig rätten att debitera upp till 7 500 kr. från hyrestagarens betalkort för att täcka eventuella skador som orsakats av hyrestagaren. Om flera skador har inträffat kan GoMore debitera upp till 7 500 kr. per skada. GoMore kan även höja beloppet för att täcka eventuella böter och avgifter som bilen har erhållit under hyresperioden och för att täcka kostnader som följd av hyrestagarens misskötsel av bil eller hyresavtal.

7.2.11 GoMore förbehåller sig rätten att förlänga en uthyrningsperiod på hyrestagarens vägnar med tillhörande kostnader för hyrestagaren om hyrestagaren inte återlämnar bilen i tid.

7.2.12 Om bilägare har en aktiv GPS under hyresperioden ska bilägare först ha hyrestagares samtycke för att använda GPS under hyresperioden så länge det inte finns legitim användning för bilägare eller försäkringsbolag att använda GPS för spårning av bilen.

7.2.13 I förbindelse med händelser som uppstår under en hyresperiod och/eller som ett resultat av det sätt som Hyrestagare använt och behandlat en hyrbil på förbehåller sig GoMore rätten att rikta krav på betalning av kostnader samt en administrationsavgift gentemot Hyrestagare. Detta betyder att för böter, avgifter eller andra kostnader som hanteras av GoMore till följd av Hyrestagares misskötsel av regler och/eller villkor debiterar GoMore Hyrestagare enligt följande:

 • Faktiska kostnader för böter, avgifter extra kostnader där Hyrestagare står som ansvarig.
 • Administrationsavgifter för att hantera betalning/medling som ett resultat av böter/avgifter/extra kostnader som kan kopplas till hyresperioden.

Genom att acceptera GoMores villkor accepterar Hyrestagare att GoMore har rätt att belasta Hyrestagare för betalning av böter/avgifter/extra kostnader inkl. medföljande administrationsavgifter enligt nedanstående tabell.

Administrationsavgifter för betalning av:

 • Parkeringsbot: 200 kr.
 • Fortkörningsbot: 300 kr.
 • Broavgift: 150 kr.
 • Ej tankad bil : 150 kr
 • Försenad återlämning av hyrbil: 500 kr. per påbörjad timme
 • Försenad betalning av trängselskatt: 100 kr
 • Nedsmutsad bil: 1.000 kr
 • Otillåten rökning i bil: 1.500 kr
 • Förlorade eller stulna nycklar: 1.500 kr
 • Överlåtelse av hyrbil till en person som inte är registrerad som primär förare eller extraförare i hyresavtalet: 7.500 kr.
 • Utlandskörning utan utlandstillägg: 7.500 kr.

GoMore förbehåller sig även rätten att blockera en Hyrestagare för framtida bokningar på GoMore i tillfälle att en Hyrestagare blir belastad med ovanstående administrationsavgifter.

Utöver ovanstående information gäller speciella villkor mellan bilägare och hyrestagare vid uthyrning via GoMore Nyckelfri:

7.2.14 Krav på Bilägare vid hyresperiod via GoMore Nyckelfri:

Innan en uthyrning via GoMore Nyckelfri påbörjas ska bilägare dokumentera och notera bilens skick med bilder under "Existerande skador" inkl. kommentar som beskriver skadan. Det är bilägarens ansvar att dokumentera bilens skick innan en uthyrning påbörjas, samt säkra att bilen är tankad och tvättat, förberedd för uthyrning. Vi rekommenderar även att bilägare granskar bilen både innan och efter varje uthyrningstillfälle, för att säkerställa att det finns dokumentation på bilens dåvarande tillstånd, med bilder av hög kvalitet och god belysning.

Vid GoMore Nyckelfri ska bilägare inte kontrollera hyrestagares körkort och identitet. GoMore godkänner och säkerhetskontrollerar samtliga hyrestagare innan deras första bokning på GoMore.

Efter avslutad uthyrning har bilägare två dagar (48 h) att rapportera eventuella skador till GoMore som inte blivit noterade av hyrestagare i samband med hyresperioden. Det är alltid bilägares ansvar att dokumentera och kunna bevisa, att en skada som inte dokumenterats, har uppstått i hyresperioden. Kan inte bilägare dokumentera detta, genom bilder, mätarställning etc, kan GoMore avvisa skadehantering via GoMore's försäkring. När bilägare låser upp/kör bilen efter avslutad hyresperiod godkänner bilägare i utgångspunkt att hyrestagares rapportering om bilens skick är korrekt.

7.2.15 Krav på Hyrestagare vid hyresperiod via GoMore Nyckelfri.

För hyresperioder via GoMore Nyckelfri är hyrestagare ansvarig för att gå igenom bilen, samt dokumentera och notera bilens skick via appen, i samband med att hyresperioden påbörjas samt avslutas. Det är hyrestagares ansvar att säkerställa att eventuella skador som finns på bilen, är beskrivna i hyreskontraktet och dokumenterade med bilder via appen. Vi rekommenderar alltid att skador dokumenteras med bilder så snart en skada uppstår eller noteras. I tillfälle av ett stenslag, ska bilägare boka tid hos en glasverkstad senast efter 24 h efter en avslutad hyresperiod. Hyrestagare måste därför meddela bilägare om eventuella stenslag i hyresperioden så snart de sker. Har skadan inte rapporterats förbehåller sig GoMore rätten att belasta hyrestagare med betalning på 2 500 kr på skador som inte noterats i hyresperioden.

Det är hyrestagares ansvar att säkerställa att bilens skick är väldokumenterad med skarpa bilder, god belysning och detaljerat beskrivet. I det tillfälle hyrestagare inte kan använda hyreskontraktet i appen för att dokumentera bilens skick, ska hyrestagare ta bilder med sin telefon, runt hela bilen, minimum 8 bilder i 8 olika vinklar, som det beskrivs i hyreskontraktet. Bilderna ska därefter sparas i 30 dagar på den enhet som bilderna togs. I den mån hyrestagare inte kan visa upp bilder, som dokumenterar bilen vid hämtning/lämning hänvisas bilens skick till den samma som bilägare rapporterat. Hyrestagare är i utgångspunkt ansvarig för alla skador som inte står beskrivna av bilägare vid hämtning/lämning, så länge annat inte kan dokumenteras.

När hyrestagare öppnar bilen/kör iväg vid hämtning bekräftar hyrestagare i utgångspunkt att bilens skick, som beskrivits av bilägare och hyrestagare genom hyreskontraktet är korrekt. Om existerande skador inte rapporteras vid hämtning kan hyrestagare anses vara ansvarig för dessa skador om de noteras vid tillbakalämning av bil.

Uppstår det en mekanisk skada i samband med hyresperioden, som inte kan härledas till misskötsel av hyrestagare, ska bilägare återbetala hyrestagare för resterande hyresperiod, samt betalning för antal extra km som lagts till vid bokning, inom 8 dagar.

När hyresperioden avslutas är det hyrestagares ansvar att rapportera om det skett en skada under hyresperioden. Rapporteras inte skadan med tillräcklig information har GoMore rätt att belasta hyrestagare på betalning av självrisk samt med en administrationsavgift som står beskriven i 7.2.17. Om det uppstår tveksamheter kring om en skada hör ihop med en hyresperiod eller inte, kan hyrestgare anses ansvarig för eventuella skador som inte har noterats i samband med att bilen hämtades, så länge inte hyrestagare kan bevisa något annat.

Vid tillbakalämnande av bil ska hyrestagare likt vid start, ta 8 bilder runt omkring bilen. Om bilägare rapporterar en skada efter avslutad hyresperiod, vill dessa bilder användas som bevis för bilens tillstånd. Det är därför viktigt att dessa bilder påvisar bilens skick med hög kvalitet och god belysning, då hyrestagare annars kan anses ansvarig för skador som inte kan motbevisas genom bilddokumentation.

7.2.16 Det är hyrestagarens ansvar att vid återlämning parkera bilen enligt giltigt parkeringstillstånd som gäller för respektive bil. Gäller parkeringstillstånd för viss gatuparkering ska hyrestagare säkerställa att bilen parkeras enligt anvisningar från bilägare, samt att bilen efter återlämning kan stå lagligt på parkeringsplatsen i minimum 24h.

7.2.17 I samband med hyresperioder via GoMore Nyckelfri förbehåller sig GoMore rätten att belasta hyrestagare på betalning för administrationsavgifter, via det betalningskort som registrerats vid bokning av bil, om bilägare inte följt villkor och krav för bokning av bil via GoMore:

 • Bilen inte lämnas tillbaka på samma plats som vid hämtning (max 500 meter): 500 kr
 • Bilen får en parkeringsavgift under eller inom 24h efter avslutad hyresperiod på grund av ej giltigt parkeringstillstånd/betalning: 200 kr plus ev. påminnelseavgift
 • Bilen lämnas tillbaka med 10% drivmedel eller mindre: 500 kr *Hyrestagare ansvarar även för boksering av bil som inte kan starta pga för låg bränslenivå
 • Bilen lämnas tillbaka för sent: 500 kr för varje påbörjat dygn
 • Bilens bränslenivå/mätarställning finns inte dokumenterat: 500 kr
 • Bilens skick, i form av 8 bilder i appen vid hämtning och lämning inte är dokumenterat tillräckligt: 5 500 kr
 • Elbilens batterinivå är under 20% och laddar inte: 100 SEK

7.2.18 GoMore förbehåller sig rätten att rikta krav på betalning för administrationsavgift gentemot bilägare om följande inte uppfylls vid uthyrning via GoMore Nyckelfri:

 • Bilen är inte tillgänglig eller nyckeln ligger inte i bilen: 500 kr för alternativ transport till hyrestagare
 • Bilens nyckelfria teknologi används för uthyrning av bil via annan plattform för uthyrning: Upp till 5 500 kr
 • Boxen för GoMore Nyckelfri lämnas inte tillbaka när bilen inte längre hyrs ut på GoMore, exempelvis vid försäljning av bil: 6 000 kr
 • Boxen för GoMore Nyckelfri lämnas inte tillbaka vid tillbakalämning av Leasingbil: 6 000 kr

§ 8 Marknadsföring

8.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för marknadsföring som gäller på webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.


§ 9 Användarnas specifika skyldigheter

9.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för användarens skyldigheter som gäller på webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.


§ 10 Ansvarsfriskrivning för GoMore

10.1 Hänvisning görs till de allmänna villkoren för ansvarsfriskrivning som gäller för användning av webbplatsen gomore.se. Du hittar villkoren här.

10.2 Specifikt för biluthyrning är

 • att GoMore inte ansvarar för eventuella skador före, under och efter hyresperioden
 • att GoMore under inga omständigheter är ansvariga för biluthyrning som har misslyckats helt eller delvis
 • att planering, genomförande och ansvar för biluthyrningen endast är upp till bilägare och hyrestagare
 • att GoMores skyldigheter är slutförda när beloppet överförs från hyrestagaren till bilägarens GoMore-konto
 • att bilägaren/hyrestagaren inte kan väcka åtal mot GoMore som följd av underlåtelse att uppfylla försäkringskrav i § 3

10.3 Det understryks att bilägaren och hyrestagaren enbart kan avtala privat (icke-affärsmässig) biluthyrning. GoMore är under alla omständigheter inte ansvarig för eventuella skattekonsekvenser av hyresavtalet och tar härmed inte på sig några förpliktelser eller något ansvar i samband med det. Kom ihåg att din inkomst är skattepliktig. Läs mer om GoMore och skatt här.


§ 11 Personuppgifter

11.1 De allmänna villkoren för användning av hemsida, medlemskap och samåknings bestämmelser om personuppgifter gäller för användning av webbplatsen gomore.se och behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar villkoren här

11.2 GoMore lagrar information om bilen, bilägaren och hyrestagaren (samt eventuella medchaufförer), som är nödvändiga för att ingå i hyresavtalet, samt för att kunna erbjuda försäkringsskydd vilket inkluderar, men är ej begränsat till, namn, adress, födelsedatum, körkortsnummer och registreringsnummer. GoMore vidarebefordrar information till försäkringsbolaget i den mån det är nödvändigt för försäkringsskydd.


§ 12 Ändring av villkor

12.1 GoMore förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, genom att meddelande dig. Vid en sådan ändring har du rätt att säga upp villkoren till omedelbart upphörande.

12.2 I händelse av ändringar av dessa villkor, kommer du att informeras via e-post.


§ 13 Övriga bestämmelser

13.1 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor blir inaktuella eller visar sig ogenomförliga är parterna skyldiga att vidta åtgärder som i så stor utsträckning som möjligt leder till samma eller liknande resultat.

13.2 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor blir inaktuella eller visar sig ogenomförliga påverkas inte giltigheten av återstående bestämmelser i villkoren.

13.3 Om det förekommer motstridiga bestämmelser i dessa villkor och de allmänna villkoren för användning av hemsida, medlemskap och samåkning gäller dessa villkor före de allmänna villkoren för användning av hemsida, medlemskap och samåkning.

13.4 Tvist mellan GoMore och medlem avgörs av svensk lag.